Giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh – Bài mẫu IELTS Speaking 1, 2, 3

Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng chắc hẳn đây là tấm vé giúp bạn đi đến thành công ngắn nhất. Bài viết dưới đây, UNI Academy sẽ bật mí cho bạn các từ vựng, bài văn mẫu, bố cục bài viết cũng như các mẫu câu thường sử dụng trong chủ đề giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh.

Từ vựng phổ biến để giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

 • University: Trường Đại học
 • School campus: Khuôn viên trường
 • School yard: Sân trường
 • Classroom: Phòng học
 • School gates: Cổng trường
 • Garage: Nhà xe
 • Convenient: Tiện nghi
 • Modern: Hiện đại
 • Amphitheater: Giảng đường
 • Lecturers: Giảng viên
 • Student: Sinh viên
 • Principal: Hiệu trưởng
 • Headmaster: Thầy hiệu trưởng
 • Schoolmistress: Cô hiệu trưởng
 • Scholarship: Học bổng
 • Study: Khóa luận
 • Library: Thư viện
 • Laboratory: Phòng thí nghiệm
 • Subject: Môn học
 • General subject: Môn đại cương
 • Specialized: Chuyên ngành
 • Establish: Thành lập
 • Member: Thành viên

Một số cụm từ khi giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

Một số cụm từ giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh
Một số cụm từ giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh
 • Have a degree in: Có bằng về lĩnh vực
 • Major in: Học chuyên ngành về
 • Drop out of school: Bỏ học, nghỉ ngang
 • Fool around: Đùa giỡn
 • Know by heart: Học thuộc lòng
 • Teacher’s pet: Học sinh gương mẫu
 • On campus: Trong khuôn viên trường
 • Draw a blank: Bí, không biết
 • Cover a lot of ground: Dạy nhiều kiến thức
 • Pass with flying colours: Đỗ với điểm số cao
 • Skip class: Cúp học
 • Hit the book: Bắt đầu học
 • Show of hands: Biểu quyết giơ tay
 • A for effort: Cho điểm vì tinh thần cố gắng
 • Call the roll: Điểm danh
 • Learn by rote: Học vẹt
 • Meet all the requirements: Đạt đủ các yêu cầu
 • Make the grade: Đủ điểm đậu
 • Day in, day out: Học ngày học đêm
 • Hands on training: Kỹ năng thực tiễn
 • Apply for a course: Đăng ký khóa học
 • Halls of residence: Ký túc xá
 • Student union: Đoàn hội sinh viên
 • Take a gap year: Nghỉ một năm

Bố cục bài giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

Bố cục bài giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh
Bố cục bài giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

Để có được một bài nói ấn tượng, điều đầu tiên bạn cần làm là sắp xếp nội dung các các ý sao cho phù hợp. Tương tự những bài khác, khi giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh, bạn cũng có 3 phần

Phần 1: Giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh của bạn

 • I attend the University of California, Los Angeles (UCLA), which is a top-ranked public research university located in the heart of Los Angeles.
 • I am currently pursuing my degree in Computer Science at Stanford University, one of the world’s leading research institutions.
 • Harvard University is a renowned Ivy League institution located in Cambridge, Massachusetts, that offers a wide range of undergraduate and graduate programs.

Phần 2: Miêu tả về cảnh quan, chương trình học, các hoạt động trong trường đại học

 • What’s your school’s name/ address?
 • How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …
 • How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…)
 • What do you like the best about your school?
 • Campus and Facilities
 • Academic Programs
 • Student Life
 • Alumni Network

Phần 3: Tổng kết

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Overall, the University of Michigan is an excellent institution that provides students with a top-notch education and a range of research opportunities.
 • I am proud to be a student at Harvard University, and am grateful for the intellectual challenges and opportunities it has provided me.
 • The University of Cambridge is a world-class institution that has a long history of excellence in research and scholarship, and I feel honored to be a part of its alumni community.

Xem thêm:

Các mẫu câu phổ biến khi giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

Các mẫu câu phổ biến khi giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh
Các mẫu câu phổ biến khi giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

Nếu chưa có ý tưởng cho bài viết, bạn có thể tham khảo những mẫu câu dưới đây để biết cách giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh.

 • I attend [name of university], which is a prestigious institution located in [city/ state/ country]: Tôi học tại trường đại học [tên trường], một cơ sở giáo dục danh tiếng nằm tại [thành phố/ bang/ đất nước].
 • I am currently pursuing my degree in [major/ program] at [name of university], which is known for its outstanding academic programs: Hiện tại, tôi đang theo học chương trình [chuyên ngành] tại trường đại học [tên trường], một trường nổi tiếng với các chương trình học tập xuất sắc.
 • As a student at [name of university], I have access to world-class facilities such as a state-of-the-art library, cutting-edge research labs, and modern classrooms: Là sinh viên tại trường đại học [tên trường], tôi có cơ hội tiếp cận với các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới như thư viện hiện đại, các phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên tiến và các lớp học hiện đại.
 • [Name of university] has a diverse and inclusive student community, which provides students with opportunities to learn from people of different backgrounds and cultures: Trường đại học [tên trường] có cộng đồng sinh viên đa dạng và tích cực, cung cấp cho sinh viên cơ hội học hỏi từ những người có nền tảng và văn hóa khác nhau.
 • The faculty members at [name of university] are highly qualified and experienced in their respective fields, and are dedicated to providing students with a world-class education: Các giảng viên tại trường đại học [tên trường] đều có trình độ cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, và cam kết cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.
 • [Name of university] has a strong reputation for producing graduates who are highly sought-after by employers in a variety of industries: Trường đại học [tên trường] có tiếng tăm vững chắc về việc sản xuất ra các tốt nghiệp sinh có khả năng được các nhà tuyển dụng săn đón trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mẫu bài giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

Mẫu bài giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh
Mẫu bài giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh

Bài mẫu 1

After graduating high school, many students choose to pursue higher education. However, due to the vast differences between university and high school, some students struggle to adapt. This essay will outline the key differences between these two education systems. Firstly, attending university provides students with more diverse experiences.

In high school, our primary responsibility is to excel academically in order to earn a good grade and gain admission to a reputable university. However, university life is not as straightforward. As students are expected to become independent and prepare for adulthood, they must gain practical experience. This may involve joining clubs, working part-time jobs, or interning with companies. Consequently, university life is more demanding and stressful.

Secondly, the environment in these two education systems varies significantly. In high school, competition among students is less intense and competitive than in university. At university, students face more peer pressure, as everyone strives to be the best and outdo their peers. Although this can occur in high school, it is not as complex.

In conclusion, the primary difference between university and high school education lies in their complexity and workload. As a result, students must be well-prepared before entering university to adapt more easily.

Xem thêm:

Bài mẫu 2

There are many aspects of my university experience that I wish to discuss. My college years were thrilling and filled with enjoyable moments. I am currently enrolled at the University of Social Sciences and Humanities, which is a part of Vietnam National University, located in Ho Chi Minh City.

This university is renowned for providing exceptional training in social disciplines, and is located at 10-12 Dinh Tien Hoang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Established in 1957, the university has received numerous accolades and awards from both the Party and State. The campus itself is quite expansive, covering an impressive 26 hectares.

University of Social Sciences and Humanities
University of Social Sciences and Humanities

Moreover, the university has several centers that cater to the diverse needs of its students. These include the Center for Foreign Languages, Informatics, Careers, and many more. The classrooms are spacious, well-ventilated, and equipped with modern teaching equipment, as well as a free Wi-Fi system. This university is the dream of many individuals who aspire to develop themselves academically. I am extremely proud to be a student at this esteemed institution.

Bài mẫu 3

When it comes to education, universities play a vital role in shaping the academic and professional lives of individuals. Let me introduce a university that is widely recognized for its exceptional academic standards and facilities.

ABC University, located in the heart of downtown, is a leading academic institution with a history spanning over a century. The university offers a diverse range of undergraduate and graduate programs, providing students with the opportunity to pursue their academic interests and professional aspirations.

ABC University’s campus is spread across 50 hectares of picturesque land, providing an ideal environment for learning and personal growth. The campus features state-of-the-art facilities, including modern lecture halls, research labs, libraries, and recreational facilities, to name a few. The university also offers students access to cutting-edge technology, allowing them to gain hands-on experience and apply their knowledge to real-world problems.

What sets ABC University apart is its world-class faculty, comprising experts in their respective fields who bring decades of academic and professional experience to the classroom. The faculty members are dedicated to mentoring and guiding students towards their academic and professional goals.

ABC University also prides itself on its diverse and inclusive community, which comprises students and faculty from various cultural and socio-economic backgrounds. The university strives to foster a safe and welcoming environment for all, encouraging open-mindedness, critical thinking, and intellectual curiosity.

In summary, ABC University is a distinguished institution that offers exceptional academic programs, world-class facilities, and a diverse community. It is the perfect destination for students who aspire to achieve their academic and professional goals while experiencing personal growth and making lasting connections.

Bài mẫu 4

Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) is a prestigious university located in the heart of Ho Chi Minh City, Vietnam. The university has a rich history, dating back to 1962, and is widely recognized for its academic excellence and industry-relevant programs.

HCMUTE offers a wide range of undergraduate and graduate programs in engineering, technology, education, economics, and management. The university is known for its strong focus on practical learning, providing students with opportunities to apply their knowledge and skills to real-world problems through internships, research projects, and industry collaborations.

HCMUTE’s campus spans over 30 hectares, and it boasts state-of-the-art facilities, including modern lecture halls, research labs, libraries, and recreational facilities. The university also has a strong emphasis on technology, providing students with access to the latest equipment and software to facilitate their learning.

One of the unique features of HCMUTE is its close ties with the industry. The university partners with leading companies to provide students with internship and job opportunities, ensuring that graduates are well-prepared to enter the workforce upon graduation. The university also encourages entrepreneurship, providing support to students who wish to start their own businesses.

HCMUTE’s faculty is composed of experienced professionals who are experts in their respective fields. The faculty members are committed to providing students with high-quality education and personalized attention, ensuring that they receive the necessary guidance and support to succeed academically and professionally.

In conclusion, HCMUTE is a reputable university that offers academic excellence, practical learning, and industry relevance. It provides students with a comprehensive education that prepares them for success in their chosen careers.

Xem thêm:

Bài mẫu 5

Harvard University is a private Ivy League research university located in Cambridge, Massachusetts, United States. It was established in 1636 and is one of the oldest and most prestigious universities in the world.

Harvard University
Harvard University

Harvard offers undergraduate, graduate, and professional degree programs in a wide range of disciplines, including business, law, medicine, education, public policy, engineering, and the arts and sciences. The university has a distinguished faculty, including Nobel laureates, Pulitzer Prize winners, and other notable scholars and researchers.

Harvard is known for its rigorous academic standards, high-quality research, and strong emphasis on interdisciplinary collaboration. The university is home to numerous research centers and institutes, including the Berkman Klein Center for Internet & Society, the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, and the Harvard Stem Cell Institute.

Harvard’s campus is located on over 200 acres in Cambridge and features iconic buildings such as Memorial Hall, Widener Library, and Harvard Stadium. The university also has several affiliated campuses and research centers around the world.

Harvard has a diverse student body, with students from all 50 states and over 100 countries. The university is committed to providing a comprehensive education that fosters intellectual curiosity, creativity, and social responsibility. Students have access to a wide range of extracurricular activities, including over 400 student organizations, sports teams, and cultural events.

In conclusion, Harvard University is one of the most prestigious universities in the world, known for its academic excellence, high-quality research, and interdisciplinary collaboration. It provides students with a comprehensive education that prepares them for success in their chosen careers and fosters intellectual curiosity and social responsibility.

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã biết cách giới thiệu về trường đại học bằng tiếng Anh với những mẫu câu, cấu trúc bài viết, các từ vựng và những bài văn mẫu. UNI Academy những kiến thức trên đây có thể giúp bạn tự tin kể cho mọi người nghe về ngôi trường đại học của mình nhé!

Bình luận