Talk about how to learn English – Bài mẫu IELTS Speaking 1, 2, 3

Talk about how to learn English là một trong những chủ đề mà các thí sinh có thể lựa chọn khi gặp đề bài speaking “talk about learning languages”. Hiểu được tâm lý đó, UNI Academy sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách lên dàn ý cũng như cách vận dụng các từ vựng nói về cách học tiếng Anh.

Cùng theo dõi nhé!

Từ vựng How to learn English

talk about how to learn English
talk about how to learn English
 • Learn (v): Học
 • English (n): Tiếng Anh
 • Language (n): Ngôn ngữ
 • Fluency (n): Sự lưu loát
 • Vocabulary (n): Vốn từ vựng
 • Grammar (n): Ngữ pháp
 • Pronunciation (n): Cách phát âm
 • Practice (v): Luyện tập
 • Listening (n): Kỹ năng nghe
 • Speaking (n): Kỹ năng nói
 • Reading (n): Kỹ năng đọc
 • Writing (n): Kỹ năng viết
 • Communication (n): Giao tiếp
 • Conversational (adj): Thuộc về hội thoại
 • Fluency (n): Sự lưu loát
 • Accent (n): Giọng âm
 • Enunciation (n): Cách phát âm rõ ràng
 • Language exchange (n): Trao đổi ngôn ngữ
 • Immersion (n): Đắm mình trong môi trường ngôn ngữ
 • Motivation (n): Động lực.

Xem thêm các từ vựng khác:

Mẹo lên ý tưởng chủ đề talk about how to learn English

Ngoài những từ vựng trên, để bài viết của mình thêm sinh động, bạn có thể sử dụng một số gợi ý dưới đây cho bài nói của mình:

Mẹo trả lời - Talk about how to learn English
Mẹo trả lời – Talk about how to learn English

Các tips để học tiếng Anh hiệu quả

 • Set a goal: Đặt ra mục tiêu
 • Find a routine: Tìm một lộ trình
 • Make mistakes: Học từ những sai lầm
 • Connect with the culture: Học cả văn hóa của nước Mỹ
 • Have fun learning English: Học tiếng Anh với thái độ vui vẻ
 • Ask a lot of questions: Thường xuyên đặt câu hỏi
 • Take a lead from the stars: Học từ người nổi tiếng
 • Start with what you really need: Bắt đầu với những thứ bạn thực sự cần 

Cách cải thiện kỹ năng speaking

 • Practise a lot: Thực hành nhiều
 • Learn phrases: Học cụm từ
 • Talk to yourself: Tự nói chuyện với bản thân
 • Record your own voice: Ghi âm lại giọng nói của mình
 • Participate in class: Thực tập trên lớp
 • Learn common idioms: Học các thành ngữ chính

Cách cải thiện kỹ năng listening

 • Listen to native media: Nghe phương tiện truyền thông bản địa
 • Listen regularly: Nghe thường xuyên
 • Review new words and phrases: Xem lại các từ và cụm từ mới
 • Listen to the radio: Nghe đài
 • Watch English TV: Xem các chương trình TV bằng tiếng Anh

Cách cải thiện kỹ năng reading

 • Read things you like: Đọc những thứ bạn thích
 • Keep a diary: Viết nhật ký
 • Message people: Nhắn tin cho mọi người
 • Read at the appropriate level: Đọc các tài liệu ở mức độ phù hợp
 • Always have an English-English dictionary nearby: Luôn có một cuốn từ điển Anh-Anh bên cạnh
 • Record vocabulary in your “personal dictionary”: Ghi lại từ vựng trong “từ điển cá nhân” của bạn

Cách mở rộng vốn từ vựng

 • Read a lot: Đọc nhiều hơn
 • Use your dictionary: Sử dụng từ điển
 • Learn common words: Học những từ chính

Cách cải thiện kiến thức ngữ pháp

 • Listen to native speakers: Nghe người bản xứ nói chuyện
 • Make your own examples: Tự đặt ra các ví dụ
 • Talk to people: Nói chuyện với mọi người

Cách cải thiện kỹ năng viết

 • Keep a diary/journal: Viết nhật ký/nhật ký
 • Write emails in English: Viết email bằng tiếng Anh
 • Rewrite your local news in English: Viết lại các tin tức bằng tiếng Anh
 • Learn important spelling rules: Tìm hiểu các quy tắc chính tả quan trọng

Bố cục chủ đề talk about how to learn English

Bố cục - Talk about how to learn English
Bố cục – Talk about how to learn English

Giới thiệu tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

 • Learning English is essential for communication with people around the world, as it is the most widely spoken language in the world.
 • English is considered the language of business and technology, and proficiency in the language can lead to better job opportunities and career advancement.
 • By learning English, one can have access to a vast range of resources, including literature, music, and films, which can help broaden their horizons and understanding of different cultures.

Làm sao để học tốt tiếng Anh

Improving Pronunciation - Cải thiện phát âm
Improving Pronunciation – Cải thiện phát âm
 • Developing Vocabulary and Grammar: Phát triển kỹ năng ngữ pháp và từ vựng
 • Reading English texts: Đọc văn bản tiếng Anh
 • Learning new words and phrases: Học từ và cụm từ mới
 • Practicing grammar exercises: Luyện tập ngữ pháp
 • Improving Pronunciation: Cải thiện phát âm
 • Listening to native English speakers: Nghe người bản xứ nói tiếng Anh
 • Practicing tongue twisters: Tập uốn lưỡi
 • Recording and listening to oneself speak: Ghi âm và nghe chính mình nói
 • Developing Communication Skills: Phát triển kỹ năng giao tiếp
 • Engaging in language exchange programs: Tham gia các chương trình trao đổi ngôn ngữ
 • Participating in conversations with native speakers: Tham gia hội thoại với người bản xứ
 • Watching English movies and TV shows with subtitles: Xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh có phụ đề
 • Immersed in English Language: “Tắm” trong tiếng Anh
 • Traveling to English-speaking countries: Du lịch các nước nói tiếng Anh
 • Creating an English-speaking environment at home: Tạo môi trường nói tiếng Anh tại nhà
 • Using English as the primary language in daily life: Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính trong cuộc sống hàng ngày
 • Motivating Oneself to Learn English: Tạo động lực để học tiếng Anh
 • Setting achievable goals: Đặt mục tiêu có thể đạt được
 • Celebrating successes: Tự thưởng cho bản thân nếu đạt được kết quả tốt
 • Joining a language learning group: Tham gia các nhóm học ngôn ngữ

Kết luận và trình bày lại luận điểm, kêu gọi hành động

 • Learning English requires dedication and effort, but there are strategies to make it effective and enjoyable.
 • To become proficient in English, one can develop vocabulary and grammar, improve pronunciation, engage in communication, immerse oneself in the language, and find motivation.
 • With persistence and determination, anyone can achieve fluency in English and unlock a world of possibilities.

Xem thêm:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài mẫu chủ đề talk about how to learn English

Bài mẫu chủ đề talk about how to learn English
Bài mẫu chủ đề talk about how to learn English

Bài mẫu 1

Learning English is an essential step in today’s globalized world. English is a language that is widely spoken and used in business, education, and various other fields. In this essay, I will discuss some effective strategies to learn English.

First and foremost, developing vocabulary and grammar is the foundation of learning any language. Reading English texts, learning new words and phrases, and practicing grammar exercises are great ways to improve vocabulary and grammar.

Next, improving pronunciation is crucial to communicate effectively in English. Listening to native English speakers, practicing tongue twisters, and recording oneself speaking and listening to it later are some effective methods to improve pronunciation.

Thirdly, developing communication skills is equally important. Engaging in language exchange programs, participating in conversations with native speakers, and watching English movies and TV shows with subtitles are great ways to improve communication skills.

Furthermore, immersing oneself in the English language can also help to learn the language quickly. Traveling to English-speaking countries, creating an English-speaking environment at home, and using English as the primary language in daily life are some effective ways to immerse oneself in the language.

Lastly, finding motivation is essential to succeed in learning English. Setting achievable goals, celebrating successes, and creating a support system can help maintain motivation.

In conclusion, learning English requires dedication and effort, but it is achievable. By developing vocabulary and grammar, improving pronunciation, engaging in communication, immersing oneself in the language, and finding motivation, one can become proficient in English. Learning English opens up a world of opportunities and possibilities, and it is worth investing the time and effort to master it.

Bài mẫu 2

Learning English is a valuable skill that can provide numerous benefits, including enhancing career opportunities, facilitating communication with people from different cultures, and increasing access to information and resources. In this essay, I will discuss some effective strategies for learning English.

Firstly, setting clear goals and objectives is essential to effective English language learning. By identifying specific reasons for learning English, such as passing an English proficiency test or communicating with international colleagues, learners can tailor their learning experience to their individual needs and priorities.

Secondly, regular practice is crucial for developing fluency and accuracy in English. This can involve listening to English audio materials, such as podcasts and music, watching English TV shows and movies, reading English articles and books, and participating in language exchange programs. Consistent practice enables learners to build vocabulary, improve grammar, and develop their understanding of English idioms and expressions.

Thirdly, seeking feedback and guidance from native English speakers or qualified teachers can be invaluable in identifying areas for improvement and correcting mistakes. This can be achieved by attending English language classes, participating in language exchange programs, or seeking the services of private tutors.

Furthermore, utilizing technology can enhance the effectiveness and efficiency of English language learning. Various language learning apps, online resources, and software programs provide a range of tools and resources, including vocabulary builders, grammar checkers, and language exchange platforms.

Lastly, maintaining motivation and discipline is crucial for long-term English language learning success. This can be achieved by setting achievable goals, tracking progress, and rewarding oneself for accomplishments. Additionally, joining English language learning communities, such as discussion groups or social media platforms, can provide a source of support and encouragement.

In conclusion, learning English is a rewarding and valuable experience that can enhance personal and professional opportunities. By setting clear goals, practicing regularly, seeking feedback and guidance, utilizing technology, and maintaining motivation and discipline, learners can develop their English language skills and achieve their goals.

Xem thêm:

Bài mẫu 3

English is an important language spoken by millions of people worldwide, making it essential to learn for various purposes, including communication, travel, education, and career advancement. In this essay, I will discuss some effective strategies for learning English.

Firstly, immersion is a powerful way to learn English. Immersing oneself in the language involves surrounding oneself with the language, including reading, writing, listening, and speaking English as much as possible. This can be achieved by attending English classes, listening to English podcasts, watching English TV shows and movies, reading English books and newspapers and even using English as a primary language at home.

Talk about how you take care of your appearance
Bài mẫu talk about how to learn English

Secondly, building a strong foundation in grammar and vocabulary is crucial to mastering English. Grammar provides the structure and rules necessary to form sentences, while vocabulary expands one’s range of words and expressions. Learning grammar and vocabulary can be achieved through reading, writing, and practicing exercises, using grammar and vocabulary books, and participating in language exchange programs.

Thirdly, speaking and practicing English is essential to developing fluency and confidence. Speaking English regularly, whether through conversations with native English speakers, attending language exchange programs, or practicing with friends or family, can help to develop speaking skills and increase confidence.

Furthermore, using technology to learn English is becoming increasingly popular. Numerous online resources, including websites, mobile apps, and social media platforms, provide free or low-cost language learning opportunities, including grammar and vocabulary exercises, language exchange programs, and online English classes.

Lastly, staying motivated and consistent in learning English is crucial. Setting goals, tracking progress, and rewarding oneself for accomplishments can help to maintain motivation and consistency in learning English. Additionally, seeking help from teachers or language tutors when needed can provide valuable feedback and guidance.

In conclusion, learning English is a continuous process that requires effort, consistency, and dedication. By immersing oneself in the language, building a strong foundation in grammar and vocabulary, practicing speaking regularly, using technology, and staying motivated, individuals can master the language and achieve their goals.

Như vậy, bài viết đã tổng hợp lại những từ vựng, gợi ý các ý chính cũng như lên bố cục cho bài nói chủ đề talk about how to learn english. UNI Academy những kiến thức bài viết cung cấp cũng như các bài mẫu có thể giúp bạn tự tin nói tiếng Anh hơn nhé!

Bình luận