200 động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh giao tiếp

Trong bài viết hôm nay UNI Academy muốn chia sẻ đến bạn 200 động từ thông dụng được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh giao tiếp. Cùng UNI Academy tìm hiểu nhé!

Xem thêm:

200 động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh giao tiếp

 1. Arrive /əˈraɪv/: đến
 2. Report /rɪˈpɔrt/: báo cáo
 3. Pick /pɪk/: nhặt lên
 4. Break /breɪk/: làm vỡ
 5. See /si/: thấy
 6. Sit /sɪt/: ngồi
 7. Follow /ˈfɑloʊ/: theo
 8. Leave /liv/: rời khỏi
 9. Fal /fɔl/: ngã
 10. Live /lɪv/sống
 11. Develop /dɪˈvɛləp/: phát triển
 12. Know /noʊ/: biết
 13. Affect /əˈfɛkt/: ảnh hưởng tới
 14. Explain /ɪkˈspleɪn/: giải thích
 15. Apply /əˈplaɪ/: áp dụng
 16. Say /seɪ/: nói
 17. Hold /hoʊld/: giữ
 18. End /ɛnd/: kết thúc
 19. Read /rid/: đọc
 20. Watch /wɑʧ/: xem
 21. Enter /ˈɛntər/: tiến vào
 22. Hear /hir/: nghe
 23. Play /pleɪ/: chơi
 24. Work /wɜrk/: làm việc
 25. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/: chỉ ra rằng
 26. Achieve /əˈʧiv/: đạt được
 27. Sell /weɪt/: đợi
 28. Design /dɪˈzaɪn/: thiết kế
 29. Suggest /səgˈʤɛst/: đề nghị
 30. Thank /θæŋk/: cảm ơn
 31. Come /kʌm/: đến
 32. Let /lɛt/: cho phép
 33. Think /θɪŋk/: nghĩ
 34. Buy /baɪ/: mua
 35. Note /noʊt/: ghi lại
 36. Smile /smaɪl/: mỉm cười
 37. Continue /kənˈtɪnju/: tiếp tục
 38. Improve /ɪmˈpruv/: nâng cao
 39. Walk /wɔk/: đi bộ
 40. Happen /ˈhæpən/: xảy ra
 41. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 42. Create /kriˈeɪt/: sáng tạo
 43. Mean /min/: nghĩa là
 44. Prepare /priˈpɛr/: chuẩn bị
 45. Mention /ˈmɛnʃən/: nhắc tới
 46. Support /səˈpɔrt/: ủng hộ
 47. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/: khuyến khích
 48. Argue /ˈɑrgju/: tranh cãi
 49. Increase /ˈɪnˌkris/: tăng lên
 50. Rise /raɪz/: tăng lên
 51. Open /ˈoʊpən/: mở
 52. Visit /ˈvɪzət/: thăm nom
 53. Avoid /əˈvɔɪd/: tránh
 54. Cover /ˈkʌvər/: bao phủ
 55. Learn /lɜrn/: học hỏi
 56. Keep /kip/: giữ
 57. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/: thưởng thức
 58. Pay /peɪ/: trả
 59. Hope /hoʊp/: hy vọng
 60. Fill /fɪl/: lấp đầy
 61. Describe /dɪˈskraɪb/: miêu tả
 62. Point /pɔɪnt/: chỉ vào
 63. Force /fɔrs/: bắt buộc
 64. Tell /tɛl/: nói
 65. Receive /rəˈsiv/: nhận
 66. Grow /groʊ/: lớn lên
 67. Form /fɔrm/: hình thành
 68. Express /ɪkˈsprɛs/: diễn đạt
 69. Seem /sim/: hình như
 70. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/: đại diện cho
 71. Send /sɛnd/: gửi
 72. Save /seɪv/: lưu giữ
 73. Meet /mit/: gặp gỡ
 74. Control /kənˈtroʊl/: kiểm soát
 75. Contain /kənˈteɪn/: chứa
 76. Wonder /ˈwʌndər/: tự hỏi
 77. Have /hæv/: có
 78. Cut /kʌt/: cắt bỏ
 79. Prove /pruv/: chứng minh
 80. Return /rɪˈtɜrn/: trở lại
 81. Do /du/: làm
 82. Wish /wɪʃ/: muốn
 83. Put /pʊt/: đặt
 84. Consider /kənˈsɪdər/: cân nhắc
 85. Like /laɪk/: như
 86. Join /ʤɔɪn/: ghép
 87. Show /ʃoʊ/: trình diễn
 88. Remember /rɪˈmɛmbər/: nhớ lại
 89. Kill /kɪl/: giết
 90. Remove /riˈmuv/: loại bỏ
 91. Reflect /rəˈflɛkt/: suy nghĩ
 92. Share /ʃɛr/: chia sẻ
 93. Announce /əˈnaʊns/: thông báo
 94. Catch /kæʧ/: bắt lấy
 95. Ensure /ɛnˈʃʊr/: chắc chắn
 96. Feel /fil/: cảm thấy
 97. Choose /ʧuz/: chọn
 98. Talk /tɔk/: nói chuyện
 99. Draw /drɔ/: vẽ
 100. Be /bi/: thì, là, ở
 101. Going /ˈgoʊɪŋ/: đi
 102. Want /wɑnt/: muốn
 103. Love /lʌv/: yêu thương
 104. Compare /kəmˈpɛr/: so sánh
 105. Offer /ˈɔfər/: yêu cầu
 106. Go /goʊ/: đi
 107. Find /faɪnd/: tìm thấy
 108. Need /nid/: cần
 109. Drive /draɪv/: lái xe
 110. Run /rʌn/chạy
 111. Relate /rɪˈleɪt/: có liên quan
 112. Eat /it/: ăn
 113. Reach /riʧ/: đạt tới
 114. Start /stɑrt/: bắt đầu
 115. Remain /rɪˈmeɪn/: còn lại
 116. Understand /ˌʌndərˈstænd/: hiểu
 117. Look /lʊk/: nhìn
 118. Refer /rəˈfɜr/: nhắc tới
 119. Present /ˈprɛzənt/: giới thiệu
 120. Suffer /ˈsʌfər/: chịu khổ
 121. Begin /bɪˈgɪn/: bắt đầu
 122. Make /meɪk/: làm
 123. Place /pleɪs/: đặt, để
 124. Decide /ˌdɪˈsaɪd/: quyết định
 125. Forget /fərˈgɛt/: quên
 126. Change /ʧeɪnʤ/: thay đổi
 127. Wear /wɛr/: đội, mặc
 128. Help /hɛlp/: giúp
 129. Suppose /səˈpoʊz/: giả sử
 130. Stand /stænd/: đứng
 131. Write /raɪt/: viết
 132. Use /juz/: dùng
 133. Fail /feɪl/: thất bại
 134. Agree /əˈgri/: đồng ý
 135. Assume /əˈsum/: cho rằng
 136. Involve /ɪnˈvɑlv/: liên quan tới
 137. Pass /pæs/: vượt qua
 138. Establish /ɪˈstæblɪʃ/: thiết lập
 139. Deal /dil/: xử lý
 140. Exist /ɪgˈzɪst/: tồn tại
 141. Occur /əˈkɜr/: xảy ra
 142. Claim /kleɪm/: tuyên bố
 143. Add /æd/: thêm vào
 144. Lose /luz/: thua cuộc
 145. Lead /lid/: dẫn dắt
 146. Accept /ækˈsɛpt/: chấp nhận
 147. Carry /ˈkæri/: mang
 148. Spend /spɛnd/: dành
 149. Appear /əˈpɪr/: xuất hiện
 150. Become /bɪˈkʌm/: trở thành
 151. Require /ˌriˈkwaɪər/: yêu cầu
 152. Ask /æsk/: hỏi
 153. Tend /tɛnd/: có xu hướng
 154. Expect /ɪkˈspɛkt/: chờ đợi
 155. Turn /tɜrn/: xoay
 156. Treat /trit/: đối xử
 157. Seek /sik/: tìm kiếm
 158. Give /gɪv/: cho
 159. Determine /dəˈtɜrmən/: xác định
 160. Reduce /rəˈdus/: giảm
 161. Produce /ˈproʊdus/: sản xuất
 162. Face /feɪs/: đối mặt
 163. Die /daɪ/: chết
 164. Admin /admin/: thừa nhận
 165. Stay /steɪ/: ở lại
 166. Allow /əˈlaʊ/: cho phép
 167. Set /sɛt/: đặt để
 168. Speak /spik/: nói
 169. Try /traɪ/: thử
 170. Throw /θroʊ/: ném
 171. Win /wɪn/: chiến thắng
 172. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 173. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/: xác định
 174. Discuss /dɪˈskʌs/: thảo luận
 175. Call /kɔl/: gọi
 176. Publish /ˈpʌblɪʃ/: xuất bản
 177. Believe /bɪˈliv/: tin tưởng
 178. Serve /sɜrv/: phục vụ
 179. Bring /brɪŋ/: đem lại
 180. Move /muv/: di chuyển
 181. Plan /plæn/: lên kế hoạch
 182. Get /gɛt/: lấy
 183. Replace /ˌriˈpleɪs/: thay thế
 184. Obtain /əbˈteɪn/: đạt được
 185. Introduce /ˌɪntrəˈdus/: giới thiệu
 186. Build /bɪld/: xây dựng
 187. Pull /pʊl/: kéo
 188. Include /ɪnˈklud/bao gồm
 189. Raise /reɪz/: nâng cao
 190. Lie /laɪ/: nói xạo
 191. Listen /ˈlɪsən/: nghe
 192. Manage /ˈmænəʤ/: quản lý
 193. Close /kloʊs/: đóng lại
 194. Wait /weɪt/: đợi
 195. Cause /kɑz/: gây ra
 196. Base /beɪs/: dựa trên
 197. Finish /ˈfɪnɪʃ/: hoàn thành
 198. Stop /stɑp/: dừng lại
 199. Act /ækt/: ra vẻ, hành động
 200. Take /teɪk/: lấy

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn học tập tốt nhé!

Trung tâm đào tạo tiếng anh doanh nghiệp

 • CS.PN: 68~70 Hoa Cúc, P7, Quận Phú Nhuận.
 • CS.GV: 664 Lê Quang Định, P1, Quận Gò Vấp.
 • CS.Q10: 769 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10.
 • CS.TP: 53 Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú.

Leave a Comment