Talk about generation gap – Bài mẫu IELTS Speaking 1, 2, 3

Khoảng cách thế hệ là một trong những vấn đề gây ra nhiều tình huống tranh luận nhất trong mỗi gia đình. Vì vậy, Talk about generation gap là một trong những chủ đề phổ biến trong các đề thi Speaking IELTS.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết lập dàn ý cùng các từ vựng về chủ đề này để bạn có thể tự tin trong kỳ thi sắp tới.

Từ vựng chủ đề Talk about generation gap in family – Bài mẫu IELTS Speaking 1, 2

Từ vựng talk about generation gap
Từ vựng talk about generation gap
 • Generation gap: Khác biệt thế hệ
 • Ageism: Phân biệt đối xử dựa trên độ tuổi
 • Technology divide: Sự khác biệt về sử dụng công nghệ
 • Cultural shift: Sự thay đổi văn hóa
 • Traditional values: Giá trị truyền thống
 • Intergenerational conflict: Xung đột đa thế hệ
 • Communication breakdown: Mất liên lạc trong giao tiếp
 • Respect for elders: Sự tôn trọng người lớn tuổi
 • Lifestyle differences: Sự khác biệt lối sống
 • Harmonious coexistence: Sự hòa hợp cùng tồn tại.
 • Obey (verb): Nghe lời, vâng lời
 • Intervene (verb): Can thiệp
 • Break taboos and traditional customs: Phá vỡ điều cấm kỵ và quan niệm
 • Beliefs and values: Quan niệm và giá trị
 • Afford /ə’fɔ:d/ (v.): Có khả năng chi trả
 • Attitude /’ætɪtju:d/ (n.): Thái độ
 • Burden /’bɜ:dn/ (n.): Gánh nặng
 • Casual /’kæʒuəl/ (adj.): Bình thường, thường ngày
 • Comfortable /’kʌmftəbl/ (adj.): Thoải mái, dễ chịu
 • Compare /kəm’peə(r)/ (v.): So sánh
 • Control /kən’trəʊl/ (v.): Điều khiển, chỉ đạo
 • Curfew /’kə:fju:/ (n.): Lệnh giới nghiêm
 • Dye /daɪ/ (v.): Nhuộm
 • Elegant /’elɪgənt/ (adj.): Thanh lịch, tao nhã
 • Flashy /’flæʃi/ (adj.): Diện, hào nhoáng
 • Forbid /fə’bɪd/ (v.): Cấm, ngăn cấm
 • Force /fɔ:s/ (v.): Bắt buộc
 • Frustrating /frʌs’treɪtɪŋ/ (adj.): Khó chịu, bực mình
 • Interact /ˌɪntə’rækt/ (v.): Tương tác, giao tiếp
 • Judge /dʒʌdʒ/ (v.): Phán xét, đánh giá
 • Mature /mə’tʃʊə(r)/ (adj.): Trưởng thành, chín chắn
 • Norm /nɔ:m/ (n.): Chuẩn mực
 • Pierce /pɪəs/ (v.): Xấu khuyên (tai, mũi.)
 • Rude /ru:d/ (adj.): Thô lỗ, lỗ mãng
 • Sibling /’sɪblɪŋ/ (n.): Anh/ chị/ em ruột
 • Skinny /skɪni/ (adj.): Bó sát, ôm sát
 • Spit /spɪt/ (v.): Khạc nhổ
 • Swear /sweə(r)/ (v): Thề, chửi thề
 • Tight /taɪt/ (adj.): Bó sát, chật
 • Trend /trend/ (n.): Xu hướng
 • Trivial /’trɪviəl/ (adj.): Nhỏ nhặt/ lặt vặt
 • Value /’vælju:/ (n.): Giá trị

Bố cục bài nói chủ đề Talk about generation gap

Tùy vào quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề mà mỗi người sẽ có những ý tưởng khác nhau. Tuy nhiên, để bài nói được hay và trôi chảy, bạn cần có sự chuẩn bị trước. Một bố cục rõ ràng, logic sẽ dễ dàng giúp bạn tạo ấn tượng tốt với giám khảo hơn.

Bố cục bài nói chủ đề talk about generation gap
Bố cục bài nói chủ đề talk about generation gap

Nếu bạn chưa có ý tưởng gì cho chủ đề này, cùng tham khảo thử mẫu dàn ý dưới đây nhé!

 • Mở bài: Giới thiệu chủ đề “generation gap” và lý do vì sao chủ đề này quan trọng.
 • Thân bài:
  • Nguyên nhân gây ra sự khác biệt giữa các thế hệ như văn hóa, công nghệ, giáo dục, v.v…
  • Các tác động của sự khác biệt giữa các thế hệ (tích cực và tiêu cực)
  • Cách giải quyết sự khác biệt giữa các thế hệ
 • Kết bài: Tóm tắt lại các ý chính đã trình bày và đưa ra những suy nghĩ cá nhân hoặc lời khuyên cuối cùng liên quan đến chủ đề.

Xem thêm:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài mẫu speaking chủ đề talk about generation gap – Part 1

What is a generation gap?

A generation gap refers to the differences in beliefs, values, attitudes, and behaviors between individuals of different age groups. This can occur between parents and their children, or between different generations in society. 

Have you ever felt a generation gap with your friends?

Yes, I have. There are certain topics or issues where I feel a difference in perspective and values compared to my friends from a different generation. However, we try to understand and respect each other’s views, which helps to bridge the gap and maintain our friendship.

How do you overcome the generation gap?

To overcome the generation gap, it’s important to have open and honest communication, respect each other’s beliefs and values, and find common ground. This can involve taking the time to listen to each other’s perspectives and experiences, being willing to compromise, and recognizing that differences in opinion are natural and should be valued. Building strong relationships based on mutual understanding and respect can help bridge the gap and foster positive intergenerational interactions.

When do you feel the generation gap the most?

Bài mẫu talk about generation gap
Bài mẫu talk about generation gap

I feel the generation gap the most when I have different opinions or values from my parents or older relatives on topics such as politics, social issues, and technology. It becomes evident when we have difficulty understanding each other’s perspectives or communicating effectively. (?)…

When did you first become an adult in your mind?

During my college days, I used to read Archies comics and was particularly drawn to the character of Betty. I found her to be an inspiring figure who managed to balance her love life and career. This made me realize that I needed to strive for a similar balance in my own life.

When I started working, I began to understand that we are all responsible for our own lives as individuals. This realization helped me become more forgiving of others and gain a better understanding of myself. It was during this period that I felt like I had finally transitioned into adulthood.

Xem thêm:

Bài mẫu speaking chủ đề talk about generation gap – Part 2

Bài mẫu 1

The generation gap refers to the differences in perspectives, beliefs, values, and behaviors between different generations, often caused by the significant social, cultural, and technological changes that occur over time. These differences can lead to misunderstandings, conflicts, and even tension between family members, colleagues, and friends of different age groups.

There are several factors that contribute to the generation gap. One of the most significant is the rapid advancement of technology. For example, younger generations are more comfortable and adept at using digital devices, social media platforms, and other modern technologies, while older generations may struggle to keep up with these changes. Additionally, different generations may have different attitudes towards work, education, marriage, and parenting, which can create further differences in opinion and perspective.

The generation gap can have both positive and negative effects on society. On the one hand, it can lead to innovation and progress, as younger generations bring fresh ideas and perspectives to the table. On the other hand, it can also cause tension and conflict, as older generations may feel that their values and traditions are being threatened by younger generations who have different ideas about what is important.

Talk about generation gap
Talk about generation gap

To bridge the generation gap, it is essential to develop effective communication skills that help different generations understand and respect each other’s perspectives. Active listening, empathy, and openness to new ideas are crucial in building bridges and fostering mutual understanding. Additionally, fostering intergenerational relationships and creating opportunities for older and younger generations to work together and learn from each other can help to reduce the generation gap.

In conclusion, the generation gap is a complex phenomenon that can have both positive and negative effects on society. By developing effective communication skills and creating opportunities for different generations to learn from each other, we can work towards bridging the gap and building a more harmonious and understanding society.

Bài mẫu 2

The generation gap is a common issue in modern society, where younger generations have different perspectives and values compared to older ones. However, solutions to bridge the generation gap have not been widely discussed. In this essay, we will explore some effective strategies to reduce the distance between different age groups.

Firstly, communication plays a vital role in building bridges between generations. Both younger and older generations need to learn to communicate effectively and understand each other’s perspectives. The older generation should be open to new ideas and willing to listen to the younger ones, while the younger generation should also be respectful of the older generation’s experience and knowledge. Furthermore, communication should not only be verbal, but also non-verbal, such as body language and tone of voice.

Secondly, education is another effective solution to bridge the generation gap. Educational programs and initiatives can be designed to encourage older and younger generations to learn from each other. This can include mentorship programs, intergenerational classes or workshops, and cultural exchange programs. By providing opportunities for different generations to interact and learn from each other, mutual understanding and respect can be fostered.

Thirdly, social activities can also help to bridge the generation gap. Social events that bring together people of different age groups can help to create a sense of community and promote intergenerational connections. Activities such as community service projects, volunteer work, and team-building exercises can help younger and older generations work together towards common goals and develop a sense of shared purpose.

In conclusion, the generation gap is a significant issue that can create misunderstandings and conflicts between different age groups. However, by using effective communication, education, and social activities, we can reduce the distance between generations and create a more harmonious and inclusive society. It is essential to remember that both younger and older generations have valuable perspectives to offer, and by learning from each other, we can build a better future together.

Bài mẫu 3

As society continues to evolve at a rapid pace, the differences between the generations have become increasingly apparent. The generation gap is a well-known phenomenon that describes the differences in attitude, opinion and lifestyle between older and younger generations.

The older generation often finds it challenging to keep up with the fast-paced lifestyle of the younger generation, leading to a growing divide between them. In this essay, we will explore some of the primary causes of the generation gap and discuss how we can bridge this gap to create a more harmonious society.

The generation gap can be attributed to several reasons, such as technological advancements, cultural differences and changing social norms. Technology has been one of the primary drivers of the generation gap. The younger generation is often more tech-savvy, growing up with advanced gadgets, social media, and mobile apps, which the older generation might find difficult to grasp.

Bố cục bài nói chủ đề talk about generation gap
bài mẫu talk about generation gap

Cultural differences also play a significant role in creating a generation gap. In multicultural societies, younger generations are exposed to diverse cultures and beliefs, which can influence their values and outlook on life. This can be a source of conflict with the older generation, who may hold more traditional beliefs and values.

Moreover, changing social norms are another factor that contributes to the generation gap. The younger generation may have different ideas about relationships, gender roles, and lifestyles, which can be at odds with the older generation’s expectations.

In conclusion, the generation gap is a complex issue that requires a concerted effort to bridge. Communication and mutual understanding are crucial to building bridges between the generations. Parents and grandparents need to make a conscious effort to understand and appreciate the younger generation’s values and beliefs, while the younger generation needs to respect the older generation’s experience and wisdom. Only by working together can we bridge the generation gap and create a more inclusive and harmonious society.

Xem thêm:

Bài mẫu speaking chủ đề talk about generation gap – Part 3

Do you think that today’s modern lifestyle has pushed parents and grandparents further away from the younger generation?

The modern lifestyle may have created some differences in priorities and values between different generations, but it’s not necessarily pushing parents and grandparents further away from the younger generation. With technology and social media, it has become easier for people to stay connected and communicate with each other, regardless of their age or location.

However, it’s important for each generation to make an effort to understand and appreciate the perspectives and experiences of the other generations to bridge any potential gaps.

Has the modern lifestyle pushed parents and grandparents further away from the younger generation?

The impact of modern lifestyle on family dynamics is complex, and while it may have created some distance between parents and grandparents and the younger generation, it is not necessarily the case for all families. Advances in technology and changes in societal values have led to differences in how family members interact and communicate with each other.

Some families may struggle with generational gaps and challenges in communication, while others may have found new ways to connect and bridge those gaps. Ultimately, the effects of modern lifestyle on family relationships depend on a variety of factors and can vary from family to family.

Như vậy, Unia.vn đã tổng hợp giúp bạn tất cả các từ vựng, cách lên dàn ý chi tiết và các bài văn mẫu chủ đề talk about generation gap, giúp bạn có thể tự tin đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS sắp tới.

Bình luận