699+ danh từ thông dụng nhất trong tiếng Anh giao tiếp

Với khối lượng kiến thức khổng lồ trong tiếng Anh đôi khi người học sẽ không biết kiến thức nào là cần thiết. Trong bài viết này hôm nay Unia.vn muốn chia sẻ đến bạn bộ 699+ danh từ thông dụng nhất trong tiếng Anh kèm phiên âm quốc tế được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày và trong công việc nơi công sở.

699 danh từ thông dụng nhất trong tiếng Anh giao tiếp

Danh từ thông dụng
Danh từ thông dụng
Phiên âmÝ nghĩa
Art/ɑːt /Nghệ thuật
Area/ˈeərɪə /Khu vực
Activity/ækˈtɪvɪti /Hoạt động
Analysis/əˈnæləsɪs /Nghiên cứu
Army/ˈɑːmi /Quân đội 
Article/ˈɑːtɪkl /Điều khoản
Audience/ˈɔːdjəns /Khán giả
Advertising/ˈædvətaɪzɪŋ /Quảng cáo
Addition/əˈdɪʃ(ə)n /Thêm vào
Apartment/əˈpɑːtmənt /Căn hộ
Attention/əˈtɛnʃ(ə)n /Chú ý
Appearance/əˈpɪərəns /Xuất hiện
Association/əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n /Sự kết hợp
Advice/ədˈvaɪs /Lời khuyên
Application/ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n /Ứng dụng
Ad/æd /Quảng cáo
Agency/ˈeɪʤənsi /Đại lý
Administration/ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n /Quyền quản trị
Aspect/ˈæspɛkt /Diện mạo
Attitude/ˈætɪtjuːd /Thái độ
Alcohol/ˈælkəhɒl /Rượu
Argument/ˈɑːgjʊmənt /Đối số
Agreement/əˈgriːmənt /Sự đồng ý
Actor/ˈæktə /Diễn viên
Anxiety/æŋˈzaɪəti /Lo ngại
Atmosphere/ˈætməsfɪə /Không khí
Awareness/əˈweənəs /Nhận thức
Accident/ˈæksɪdənt /Tai nạn
Airport/ˈeəpɔːt /Sân bay
Appointment/əˈpɔɪntmənt /Cuộc hẹn
Arrival/əˈraɪvəl /Đến
Assumption/əˈsʌmpʃ(ə)n /Giả định
Affair/əˈfeə /Việc
Ambition/æmˈbɪʃ(ə)n /Tham vọng
Analyst/ˈænəlɪst /Phân tích
Apple/ˈæpl /Táo
Assignment/əˈsaɪnmənt /Phân công
Assistant/əˈsɪstənt /Phụ tá
Bird/bɜːd /Chim
Basis/ˈbeɪsɪs /Căn cứ
Boyfriend/ˈbɔɪˌfrɛnd /Bạn trai
Blood/blʌd /Máu
Bread/brɛd /Bánh mì
Boring/ˈbɔːrɪŋ /Chán nản
Basket/ˈbɑːskɪt /Cái giỏ
Bonus/ˈbəʊnəs /Tiền thưởng
Baseball/ˈbeɪsbɔːl /Bóng chày
Breath/brɛθ /Hơi thở
Buyer/ˈbaɪə /Người mua
Bathroom/ˈbɑːθru(ː)m /Phòng tắm
Bedroom/ˈbɛdru(ː)m /Phòng ngủ
Beer/bɪə /Bia
Birthday/ˈbɜːθdeɪ /Ngày sinh nhật
Business/ˈbɪznɪs /Kinh doanh
Bontrol/kənˈtrəʊl /Kiểm soát
Community/kəˈmjuːnɪti /Cộng đồng
Country/ˈkʌntri /Đất nước
Camera/ˈkæmərə /Máy chụp hình
Child/ʧaɪld /Trẻ em
Combination/ˌkɒmbɪˈneɪʃən /Phối hợp
Communication/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən /Liên lạc
Competition/ˌkɒmpɪˈtɪʃən /Cuộc thi
Category/ˈkætɪgəri /Thể loại
Cigarette/ˌsɪgəˈrɛt /Thuốc lá
Context/ˈkɒntɛkst /Bối cảnh
Cell/sɛl /Tế bào
concept/ˈkɒnsɛpt /Khái niệm
customer/ˈkʌstəmə /Khách hàng
city/ˈsɪti /Thành phố
county/ˈkaʊnti /Quận
collection/kəˈlɛkʃən /Bộ sưu tập
college/ˈkɒlɪʤ /Trường đại học
connection/kəˈnɛkʃən /Liên quan
criticism/ˈkrɪtɪsɪzm /Sự chỉ trích
complaint/kəmˈpleɪnt /Lời phàn nàn
contract/ˈkɒntrækt /Hợp đồng
cancer/ˈkænsə /Ung thư
currency/ˈkʌrənsi /Tiền tệ
classroom/ˈklɑːsrʊm /Lớp học
climate/ˈklaɪmɪt /Khí hậu
comparison/kəmˈpærɪsn /Sự so sánh
confusion/kənˈfjuːʒən /Nhầm lẫn
construction/kənˈstrʌkʃən /Xây dựng
charity/ˈʧærɪti /Bố thí
cousin/ˈkʌzn /Anh em họ
cabinet/ˈkæbɪnɪt /Buồng
childhood/ˈʧaɪldhʊd /Thời thơ ấu
church/ʧɜːʧ /Nhà thờ
clothes/kləʊðz /Quần áo
coffee/ˈkɒfi /Cà phê
chapter/ˈʧæptə /Chương
committee/kəˈmɪti /Ủy ban
conversation/ˌkɒnvəˈseɪʃən /Đàm thoại
chest/ʧɛst /Ngực
chocolate/ˈʧɒkəlɪt /Sô cô la
conclusion/kənˈkluːʒən /Phần kết luận
contribution/ˌkɒntrɪˈbjuːʃən /Sự đóng góp
cookie/ˈkʊki /Bánh cookie
courage/ˈkʌrɪʤ /Lòng can đảm
celebration/ˌsɛlɪˈbreɪʃən /Lễ kỷ niệm
championship/ˈʧæmpjənʃɪp /Chức vô địch
cheek/ʧiːk /Gò má
client/ˈklaɪənt /Khách hàng
consequence/ˈkɒnsɪkwəns /Kết quả
data/ˈdeɪtə /Dữ liệu
definition/ˌdɛfɪˈnɪʃən /Định nghĩa
development/dɪˈvɛləpmənt /Phát triển
direction/dɪˈrɛkʃən /Phương hướng
department/dɪˈpɑːtmənt /Bộ
difference/ˈdɪfrəns /Khác nhau
disease/dɪˈziːz /Căn bệnh
disk/dɪsk /Đĩa
decision/dɪˈsɪʒən /Phán quyết
distribution/ˌdɪstrɪˈbjuːʃən /Phân phát
driver/ˈdraɪvə /Người lái xe
dealer/ˈdiːlə /Người chia bài
debate/dɪˈbeɪt /Tranh luận
death/dɛθ /Sự chết
discussion/dɪsˈkʌʃən /Thảo luận
depth/dɛpθ /Chiều sâu
depression/dɪˈprɛʃən /Phiền muộn
debt/dɛt /Nợ nần
description/dɪsˈkrɪpʃən /Miêu tả
director/dɪˈrɛktə /Giám đốc
delivery/dɪˈlɪvəri /Giao hàng
device/dɪˈvaɪs /Thiết bị
difficulty/ˈdɪfɪkəlti /Khó khăn
Drama/ˈdrɑːmə /Kịch
Disaster/dɪˈzɑːstə /Thảm họa
Dinner/ˈdɪnə /Bữa tối
Drawing/ˈdrɔːɪŋ /Bản vẽ
Database/ˈdeɪtəˌbeɪs /Cơ sở dữ liệu
Dad/dæd /Cha
Desk/dɛsk /Bàn giấy
Drawer/ˈdrɔːə /Ngăn kéo
Departure/dɪˈpɑːʧə /Khởi hành
Diamond/ˈdaɪəmənd /Kim cương
Dirt/dɜːt /Bụi
Economics/ˌiːkəˈnɒmɪks /Kinh tế học
Exam/ɪgˈzæm /Thi
Equipment/ɪˈkwɪpmənt /Thiết bị
Environment/ɪnˈvaɪərənmənt /Môi trường
Energy/ˈɛnəʤi /Năng lượng
Education/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən /Sự giáo dục
Event/ɪˈvɛnt /Biến cố
Entertainment/ˌɛntəˈteɪnmənt /Giải trí
Effort/ˈɛfət /Cố gắng
Expression/ɪksˈprɛʃən /Biểu hiện
Estate/ɪsˈteɪt /Tài sản
Emphasis/ˈɛmfəsɪs /Sự nhấn mạnh
Employment/ɪmˈplɔɪmənt /Việc làm
Engineering/ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ /Kỹ thuật
Entry/ˈɛntri /Lối vào
Election/ɪˈlɛkʃən /Sự bầu cử
Engine/ˈɛnʤɪn /Động cơ
Elevator/ˈɛlɪveɪtə /Thang máy
Emotion/ɪˈməʊʃən /Xúc động
Employee/ˌɛmplɔɪˈiː /Công nhân
Employer/ɪmˈplɔɪə /Sử dụng lao động
Editor/ˈɛdɪtə /Biên tập viên
efficiency/ɪˈfɪʃənsi /Hiệu quả
excitement/ɪkˈsaɪtmənt /Phấn khích
extent/ɪksˈtɛnt /Mức độ
enthusiasm/ɪnˈθjuːzɪæzm /Hăng hái
error/ˈɛrə /Lỗi
explanation/ˌɛkspləˈneɪʃən /Giải thích
establishment/ɪsˈtæblɪʃmənt /Thành lập
examination/ɪgˌzæmɪˈneɪʃən /Kiểm tra
ear/ɪə /Tai
example/ɪgˈzɑːmpl /Thí dụ
family/ˈfæmɪli /Gia đình
food/fuːd /Thức ăn
fact/fækt /Việc
freedom/ˈfriːdəm /Sự tự do
fishing/ˈfɪʃɪŋ /Đánh cá
failure/ˈfeɪljə /Thất bại
flight/flaɪt /Chuyến bay
finding/ˈfaɪndɪŋ /Phát hiện
foundation/faʊnˈdeɪʃən /Nền tảng
football/ˈfʊtbɔːl /Bóng đá
feedback/ˈfiːdbæk /Thông tin phản hồi
farmer/ˈfɑːmə /Nông dân
fortune/ˈfɔːʧən /Vận may
friendship/ˈfrɛndʃɪp /Tình bạn
funeral/ˈfjuːnərəl /Đám ma
film/fɪlm /Phim ảnh
government/ˈgʌvnmənt /Chính phủ
growth/grəʊθ /Tăng trưởng
grandmother/ˈgrænˌmʌðə /Bà ngoại
guidance/ˈgaɪdəns /Hướng dẫn
guest/gɛst /Khách
guitar/gɪˈtɑː /Đàn guitar
gate/geɪt /Cửa
girl/gɜːl /Cô gái
garbage/ˈgɑːbɪʤ /Đống rác
grocery/ˈgrəʊsəri /Tạp hóa
gene/ʤiːn /Gen
game/geɪm /Trò chơi
history/ˈhɪstəri /Lịch sử
health/hɛlθ /Sức khỏe
housing/ˈhaʊzɪŋ /Nhà ở
heart/hɑːt /Tim
highway/ˈhaɪweɪ /Xa lộ
hotel/həʊˈtɛl /Khách sạn
height/haɪt /Chiều cao
homework/ˈhəʊmˌwɜːk /Bài tập về nhà
hair/heə /Tóc
hearing/ˈhɪərɪŋ /Thính giác
hall/hɔːl /Đại sảnh
historian/hɪsˈtɔːrɪən /Sử gia
hospital/ˈhɒspɪtl /Bệnh viện
honey/ˈhʌni /Mật ong
hat/hæt /
information/ˌɪnfəˈmeɪʃən /Thông tin
internet/ˈɪntəˌnɛt /Internet
investment/ɪnˈvɛstmənt /Đầu tư
industry/ˈɪndəstri /Ngành công nghiệp
instance/ˈɪnstəns /Trường hợp
income/ˈɪnkʌm /Lợi tức
introduction/ˌɪntrəˈdʌkʃən /Sự giới thiệu
inflation/ɪnˈfleɪʃən /Sự lạm phát
insurance/ɪnˈʃʊərəns /Bảo hiểm
importance/ɪmˈpɔːtəns /Tầm quan trọng
imagination/ɪˌmæʤɪˈneɪʃən /Sự tưởng tượng
interaction/ˌɪntərˈækʃən /Tương tác
initiative/ɪˈnɪʃɪətɪv /Sáng kiến
injury/ˈɪnʤəri /Vết thương
instruction/ɪnˈstrʌkʃən /Hướng dẫn
impression/ɪmˈprɛʃən /Ấn tượng
improvement/ɪmˈpruːvmənt /Sự cải thiện
independence/ˌɪndɪˈpɛndəns /Độc lập
insect/ˈɪnsɛkt /Côn trùng
inspection/ɪnˈspɛkʃən /Sự kiểm tra
inspector/ɪnˈspɛktə /Viên thanh tra
indication/ˌɪndɪˈkeɪʃən /Dấu hiệu
intention/ɪnˈtɛnʃən /Mục đích
judgment/ˈʤʌʤmənt /Án
king/kɪŋ /Vua
law/lɔː /Pháp luật
literature/ˈlɪtərɪʧə /Văn chương
love/lʌv /Tình Yêu
library/ˈlaɪbrəri /Thư viện
language/ˈlæŋgwɪʤ /Ngôn ngữ
location/ləʊˈkeɪʃən /Vị trí
length/lɛŋθ /Chiều dài
lake/leɪk /Hồ
loss/lɒs /Sự mất
limit/ˈlɪmɪt /Giới hạn
leadership/ˈliːdəʃɪp /Khả năng lãnh đạo
leader/ˈliːdə /Lãnh đạo
lab/læb /Phòng thí nghiệm
ladder/ˈlædə /Thang
lady/ˈleɪdi /Phụ nữ
life/laɪf /Đời sống
map/mæp /Bản đồ
meat/miːt /Thịt
music/ˈmjuːzɪk /Âm nhạc
method/ˈmɛθəd /Phương pháp
media/ˈmɛdɪə /Phương tiện truyền thông
management/ˈmænɪʤmənt /Quản lý
month/mʌnθ /Tháng
marketing/ˈmɑːkɪtɪŋ /Thị trường
marriage/ˈmærɪʤ /Hôn nhân
meaning/ˈmiːnɪŋ /Nghĩa
math/mæθ /Toán học
moment/ˈməʊmənt /Chốc lát
magazine/ˌmægəˈziːn /Tạp chí
member/ˈmɛmbə /Thành viên
message/ˈmɛsɪʤ /Thông điệp
mood/muːd /Khí sắc
memory/ˈmɛməri /Trí nhớ
membership/ˈmɛmbəʃɪp /Thành viên
mixture/ˈmɪksʧə /Hỗn hợp
mall/mɔːl /Trung tâm mua sắm
manager/ˈmænɪʤə /Người quản lý
mom/mɒm /Mẹ
measurement/ˈmɛʒəmənt /Sự đo lường
mode/məʊd /Chế độ
mud/mʌd /Bùn
maintenance/ˈmeɪntənəns /Bảo trì
manufacturer/ˌmænjʊˈfækʧərə /Nhà chế tạo
meal/miːl /Bữa ăn
menu/ˈmɛnjuː /Thực đơn
midnight/ˈmɪdnaɪt /Nửa đêm
money/ˈmʌni /Tiền
nature/ˈneɪʧə /Bản chất
nation/ˈneɪʃən /Quốc gia
newspaper/ˈnjuːzˌpeɪpə /Báo
negotiation/nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən /Đàm phán
news/njuːz /Tin tức
night/naɪt /Đêm
obligation/ˌɒblɪˈgeɪʃən /Nghĩa vụ
office/ˈɒfɪs /Văn phòng
operation/ˌɒpəˈreɪʃən /Hoạt động
opinion/əˈpɪnjən /Ý kiến
opportunity/ˌɒpəˈtjuːnɪti /Cơ hội
orange/ˈɒrɪnʤ /Trái cam
organization/ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən /Cơ quan
outcome/ˈaʊtkʌm /Kết quả
oven/ˈʌvn /Lò nướng
owner/ˈəʊnə /Chủ nhân
painting/ˈpeɪntɪŋ /Bức tranh
paper/ˈpeɪpə /Giấy
passenger/ˈpæsɪnʤə /Hành khách
passion/ˈpæʃən /Tình yêu
patience/ˈpeɪʃəns /Kiên nhẫn
payment/ˈpeɪmənt /Thanh toán
penalty/ˈpɛnlti /Hình phạt
people/ˈpiːpl /Người
percentage/pəˈsɛntɪʤ /Tỷ lệ phần trăm
perception/pəˈsɛpʃən /Sự nhận thức
performance/pəˈfɔːməns /Hiệu suất
permission/pəˈmɪʃən /Sự cho phép
person/ˈpɜːsn /Người
personality/ˌpɜːsəˈnælɪti /Nhân cách
perspective/pəˈspɛktɪv /Quan điểm
philosophy/fɪˈlɒsəfi /Triết học
phone/fəʊn /Điện thoại
photo/ˈfəʊtəʊ /Ảnh
physics/ˈfɪzɪks /Vật lý
piano/pɪˈænəʊ /Dương cầm
pie/paɪ /Bánh
pizza/ˈpiːtsə /Bánh pizza
platform/ˈplætfɔːm /Nền tảng
player/ˈpleɪə /Người chơi
poem/ˈpəʊɪm /Bài thơ
poet/ˈpəʊɪt /Thi sĩ
poetry/ˈpəʊɪtri /Thơ phú
police/pəˈliːs /Cảnh sát
policy/ˈpɒlɪsi /Chính sách
politics/ˈpɒlɪtɪks /Chính trị
pollution/pəˈluːʃən /Ô nhiễm
population/ˌpɒpjʊˈleɪʃən /Dân số
possession/pəˈzɛʃən /Sở hữu
possibility/ˌpɒsəˈbɪlɪti /Khả năng
potato/pəˈteɪtəʊ /Khoai tây
power/ˈpaʊə /Quyền lực
preference/ˈprɛfərəns /Sự ưa thích
preparation/ˌprɛpəˈreɪʃən /Sự chuẩn bị
presence/ˈprɛzns /Sự hiện diện
presentation/ˌprɛzɛnˈteɪʃən /Trình bày
president/ˈprɛzɪdənt /Chủ tịch
priority/praɪˈɒrɪti /Quyền ưu tiên
problem/ˈprɒbləm /Vấn đề
procedure/prəˈsiːʤə /Phương pháp
product/ˈprɒdʌkt /Sản phẩm
profession/prəˈfɛʃən /Nghề nghiệp
professor/prəˈfɛsə /Giáo sư
promotion/prəˈməʊʃən /Khuyến mãi
property/ˈprɒpəti /Bất động sản
proposal/prəˈpəʊzəl /Đề nghị
protection/prəˈtɛkʃən /Sự bảo vệ
psychology/saɪˈkɒləʤi /Tâm lý học
quality/ˈkwɒlɪti /Chất lượng
quantity/ˈkwɒntɪti /Số lượng
queen/kwiːn /Nữ hoàng
ratio/ˈreɪʃɪəʊ /Tỉ lệ
reaction/ri(ː)ˈækʃən /Sự phản ứng
reading/ˈriːdɪŋ /Cách đọc
reality/ri(ː)ˈælɪti /Thực tế
reception/rɪˈsɛpʃən /Tiếp nhận
recipe/ˈrɛsɪpi /Công thức
recognition/ˌrɛkəgˈnɪʃən /Sự công nhận
recommendation/ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃən /Khuyến nghị
recording/rɪˈkɔːdɪŋ /Ghi âm
reflection/rɪˈflɛkʃən /Sự phản xạ
refrigerator/rɪˈfrɪʤəreɪtə /Tủ lạnh
region/ˈriːʤən /Vùng
relation/rɪˈleɪʃən /Quan hệ
relationship/rɪˈleɪʃənʃɪp /Mối quan hệ
replacement/rɪˈpleɪsmənt /Sự thay thế
republic/rɪˈpʌblɪk /Nước cộng hòa
reputation/ˌrɛpju(ː)ˈteɪʃən /Danh tiếng
requirement/rɪˈkwaɪəmənt /Yêu cầu
resolution/ˌrɛzəˈluːʃən /Độ phân giải
resource/rɪˈsɔːs /Tài nguyên
respect/rɪsˈpɛkt /Tôn trọng
response/rɪsˈpɒns /Câu trả lời
responsibility/rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪti /Trách nhiệm
restaurant/ˈrɛstrɒnt /Nhà hàng
revenue/ˈrɛvɪnjuː /Lợi tức
revolution/ˌrɛvəˈluːʃən /Cuộc cách mạng
river/ˈrɪvə /Sông
road/rəʊd /Đường
role/rəʊl /Vai trò
safety/ˈseɪfti /Sự an toàn
salad/ˈsæləd /Xà lách
sample/ˈsɑːmpl /Mẫu
satisfaction/ˌsætɪsˈfækʃən /Sự hài lòng
scene/siːn /Sân khấu
science/ˈsaɪəns /Khoa học
seat/siːt /Ghế
secretary/ˈsɛkrətri /Thư ký
sector/ˈsɛktə /Khu vực
security/sɪˈkjʊərɪti /An ninh
selection/sɪˈlɛkʃən /Sự lựa chọn
series/ˈsɪəriːz /Loạt
session/ˈsɛʃən /Buổi họp
setting/ˈsɛtɪŋ /Thiết lập
shirt/ʃɜːt /Áo sơ mi
shopping/ˈʃɒpɪŋ /Mua sắm
signature/ˈsɪgnɪʧə /Chữ ký
significance/sɪgˈnɪfɪkəns /Ý nghĩa
singer/ˈsɪŋə /Ca sĩ
sir/sɜː /Ngài
sister/ˈsɪstə /Chị
situation/ˌsɪtjʊˈeɪʃən /Tình hình
skill/skɪl /Kỹ năng
society/səˈsaɪəti /Xã hội
software/ˈsɒftweə /Phần mềm
solution/səˈluːʃən /Dung dịch
son/sʌn /Con trai
song/sɒŋ /Bài hát
soup/suːp /Món súp
speaker/ˈspiːkə /Loa
speech/ˈspiːkə /Lời nói
statement/ˈsteɪtmənt /Tuyên bố
steak/steɪk /Miếng bò hầm
storage/ˈstɔːrɪʤ /Lưu trữ
story/ˈstɔːri /Câu chuyện
stranger/ˈstreɪnʤə /Người lạ
strategy/ˈstrætɪʤi /Chiến lược
student/ˈstjuːdənt /Sinh viên
studio/ˈstjuːdɪəʊ /Phòng thu
study/ˈstʌdi /Nghiên cứu
success/səkˈsɛs /Sự thành công
suggestion/səˈʤɛsʧən /Gợi ý
supermarket/ˈsjuːpəˌmɑːkɪt /Siêu thị
surgery/ˈsɜːʤəri /Phẫu thuật
sympathy/ˈsɪmpəθi /Thông cảm
system/ˈsɪstɪm /Hệ thống
tale/teɪl /Truyện
tea/tiː /Trà
teacher/ˈtiːʧə /Giáo viên
teaching/ˈtiːʧɪŋ /Giảng dạy
technology/tɛkˈnɒləʤi /Công nghệ
television/ˈtɛlɪˌvɪʒən /Tivi
temperature/ˈtɛmprɪʧə /Nhiệt độ
tennis/ˈtɛnɪs /Quần vợt
tension/ˈtɛnʃən /Sức ép
thanks/θæŋks /Lời cảm ơn
theory/ˈθɪəri /Lý thuyết
thing/θɪŋ /những vật
thought/θɔːt /Tư tưởng
throat/θrəʊt /Họng
time/taɪm /Thời gian
tongue/tʌŋ /Lưỡi
tooth/tuːθ /Răng
topic/ˈtɒpɪk /Chủ đề
town/taʊn /Thành phố
tradition/trəˈdɪʃən /Truyền thống
trainer/ˈtreɪnə /Huấn luyện viên
transportation/ˌtrænspɔːˈteɪʃən /Giao thông vận tải
truth/truːθ /Sự thật
two/tuː /Hai
uncle/ˈʌŋkl /Chú
understanding/ˌʌndəˈstændɪŋ /Hiểu biết
union/ˈjuːnjən /Liên hiệp
unit/ˈjuːnɪt /Đơn vị
university/ˌjuːnɪˈvɜːsɪti /Trường đại học
user/ˈjuːzə /Người sử dụng
variation/ˌveərɪˈeɪʃən /Sự biến đổi
variety/vəˈraɪəti /Nhiều
vehicle/ˈviːɪkl /Xe cộ
version/ˈvɜːʃən /Phiên bản
video/ˈvɪdɪəʊ /Video
village/ˈvɪlɪʤ /Làng
virus/ˈvaɪərəs /Virus
volume/ˈvɒljʊm /Thể tích
warning/ˈwɔːnɪŋ /Cảnh báo
water/ˈwɔːtə /Nước
way/weɪ /Đường
weakness/ˈwiːknɪs /Yếu đuối
wealth/wɛlθ /Sự giàu có
wedding/ˈwɛdɪŋ /Kết hôn
week/wiːk /Tuần
while/waɪl /Trong khi
wife/waɪf /Vợ
winner/ˈwɪnə /Người chiến thắng
woman/ˈwʊmən /Đàn bà
wood/wʊd /Gỗ
work/wɜːk /Công việc
worker/ˈwɜːkə /Công nhân
world/wɜːld /Thế giới
writer/ˈraɪtə /Nhà văn
writing/ˈraɪtɪŋ /Viết
year/jɪə /Năm
youth/juːθ/thiếu niên
yield/jiːld/năng suất
yacht/jɒt/thuyền buồm
yawls/ɔːl/sợi dây
yardman/ˈjɒd.mæn/người làm sân
yardbird/ˈjʒeɪl.bɜːd/chim sơn ca
yeanling/ˈjɜː.nɪŋ/dê con
zone/zoun/khu vực, miền, vùng
Zen/zen/Đạo Thiền
Zillionaire/zɪl.jəˈneər/Nhà giàu kết sù, kẻ giàu sụ
Zebra/ˈzeb.rə/Ngựa vằn
Zebu/ˈziː.buː/bò u (ở Châu Á, Châu Phi)
Zeus/zjuːs/Thần Dớt

Xem thêm các bài viết liên quan:

 • Kind /kaɪnd/: loại
 • Parent /ˈpɛrənt/: phụ huynh
 • Community /kəmˈjunəti/: cộng đồng
 • Study /ˈstʌdi/: học tập
 • Day /deɪ/: ngày
 • Line /laɪn/: vạch kẻ
 • Job /ʤɑb/: nghề nghiệp
 • Hour /ˈaʊər/: giờ
 • Morning /ˈmɔrnɪŋ/: buổi sáng
 • Party /ˈpɑrti/: bữa tiệc
 • Area /ˈɛriə/: khu vực
 • Kid /kɪd/: trẻ con
 • Business /ˈbɪznəs/: kinh doanh
 • Money /ˈmʌni/: tiền bạc
 • Head /hɛd/: đầu
 • Others /ˈʌðərz/: những cái khác
 • Law /lɔ/: luật pháp
 • End /ɛnd/: kết thúc
 • Art /ɑrt/: nghệ thuật
 • Problem /ˈprɑbləm/: vấn đề
 • System /ˈsɪstəm/: hệ thống
 • President /ˈprɛzəˌdɛnt/: chủ tịch
 • Back /bæk/: phía sau
 • Point /pɔɪnt/: điểm
 • Place /pleɪs/: vị trí
 • Change /ʧeɪnʤ/: thay đổi
 • Lot /lɑt/: từng phần
 • Power /ˈpaʊər/: năng lượng
 • Hand /hænd/: bàn tay
 • Woman /ˈwʊmən/: phụ nữ
 • Government /ˈgʌvərmənt/: chính phủ
 • Girl /gɜrl/: cô gái
 • Word /wɜrd/: từ
 • World /wɜrld/: thế giới
 • Home /hoʊm/: nhà
 • Force /fɔrs/: lực lượng
 • Family /ˈfæməli/: gia đình
 • Way /weɪ/: con đường
 • Month /mʌnθ/: tháng
 • Company /’kʌmpəni/: công ty
 • Number /ˈnʌmbər/: con số
 • Health /hɛlθ/: sức khỏe
 • Book /bʊk/: cuốn sách
 • Air /ɛr/: không khí
 • Name /neɪm/: tên gọi
 • Thing /θɪŋ/: sự vật
 • History /ˈhɪstəri/: lịch sử
 • War /wɔr/: chiến tranh
 • Guy /gaɪ/: chàng trai
 • State /steɪt/: trạng thái
 • Case /keɪs/: trường hợp
 • Work /wɜrk/: công việc
 • Fact /fækt/: sự thật
 • Right /raɪt/: quyền lợi
 • Country /ˈkʌntri/: đất nước
 • Program /ˈproʊˌgræ m/chương trình
 • Life /laɪf/: cuộc sống
 • Door /dɔr/: cánh cửa
 • Team /tim/: nhóm, đội
 • Mother /’mʌðər/: mẹ
 • Face /feɪs/: gương mặt
 • Office /ˈɔfəs/: văn phòng
 • Issue /ˈɪʃu/: vấn đề
 • Result /rɪˈzʌlt/: kết quả
 • Reason /ˈrizən/: lý do
 • Week /wik/: tuần
 • Information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/: thông tin
 • Car /kɑr/: xe hơi
 • Water /ˈwɔtər/: nước
 • Person /ˈpɜrsən/: con người
 • Group /grup/: nhóm
 • Teacher /tiʧər/: giáo viên
 • Eye /aɪ/: mắt
 • Man /mən/: đàn ông
 • Friend /frɛnd/: người bạn
 • House /haʊs/: ngôi nhà
 • Level /ˈlɛvəl/: cấp bậc
 • Part /pɑrt/: bộ phận
 • City /ˈsɪti/: thành phố
 • Time /taɪm/: thời gian
 • Child /ʧaɪld/: con cái
 • Minute /ˈmɪnət/: phút
 • Side /saɪd/: khía cạnh
 • Question /ˈkwɛsʧən/: câu hỏi
 • People /ˈpipəl/: con người
 • Idea /aɪˈdiə/: ý tưởng
 • Game /geɪm/: trò chơi
 • Service /ˈsɜrvəs/: dịch vụ
 • Year /jɪr/: năm
 • School /skul/: trường học
 • Room /rum/: căn phòng
 • Member /ˈmɛmbər/: thành viên
 • Night /naɪt/: ban đêm
 • Story /ˈstɔri/: câu chuyện
 • Student /ˈstudənt/: học sinh
 • Moment /ˈmoʊmənt/: hiện tại
 • Body /ˈbɑdi/: cơ thể
 • Father /ˈfɑðər/: cha
 • Research /riˈsɜrʧ/: nghiên cứu

Cách nhận biết và thành lập danh từ trong tiếng Anh

Cách nhận biết danh từ trong tiếng Anh

Các danh từ thường sẽ kết thúc bằng những hậu tố sau: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant,-ship, -ism, -ity, -ness, -ing, -age….

Ví dụ: Distribution, kindness , safety, happiness, construction, development, doctor, actor, accountant, teaching, studying, teenage, relationship, socialism, ability, equality, importance………..

Cách nhận biết và thành lập danh từ trong tiếng Anh
Cách nhận biết và thành lập danh từ trong tiếng Anh

Cách thành lập danh từ

Động từ + ar/ er/ or 

Cách cấu tạo danh từ này dùng để chỉ người hoặc nghề nghiệp.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • Teacher: Giáo viên.
 • Driver: Tài xế.
 • Beggar: Kẻ ăn mày.
 • Liar: Kẻ nói dối.
V + ing/ ion/ ment: Tạo thành danh từ

V-ing là danh động từ và được xem là danh từ.

Ví dụ: Action, invention, conclusion, development, investment, ….

N/ adj + dom: Tạo thành một danh từ khác.

Ví dụ: Freedom, wisdom, kingdom – triều đại,….

N/ adj + hood

Ví dụ: Childhood, brotherhood, neighbourhood,…

N/ adj + is: Chủ nghĩa gì ….

Ví dụ: Patriotism – chủ nghĩa yêu nước, “colonialism” – chủ nghĩa đế quốc,….

Adj + ness/ ty/ ity

Ví dụ: Happiness, laziness, illness, loyalty, possibility,….

 • “V + ant”.

Ví dụ: Assistant, accountant,…

Trên đây là 699+ danh từ thông dụng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Bên cạnh học thuộc nghĩa của từ, bạn cần học các cách phát âm chuẩn xác từ đó thông qua việc nghe và phiên âm của các từ đó.

Để không những phục vụ các kỹ năng đọc, viết mà còn có thể nắm vững và dễ dàng áp dụng đối với các kỹ năng nghe – nói. Hy vọng bài viết mà Unia.vn chia sẻ đã cung cấp những thông tin hữu ích đến các bạn.

Bình luận