Cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Rút gọn mệnh đề quan hệ là một trong những dạng bài tập thường xuất hiện trong các đề thi. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người học lúng túng khi dùng hoặc gặp dạng này. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ, cách nhận biết câu được rút gọn mệnh đề quan hệ.

Mệnh đề quan hệ rút gọn là gì?

Mệnh đề quan hệ là những mệnh đề được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ như who, whom, whose, which, that…, được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Trong một số trường hợp, các đại từ quan hệ trong câu được lược bỏ để tạo nên các mệnh đề quan hệ rút gọn. 

Mệnh đề quan hệ (Relative clause) trong tiếng Anh
Mệnh đề quan hệ rút gọn là gì?

Vậy, mệnh đề quan hệ rút gọn là mệnh đề quan hệ trong đó các đại từ quan hệ được lược bỏ đi (mà không hề gây nhầm lẫn gì). 

Ví dụ:

 • The book that is on the table is mine. (Cuốn sách đang nằm trên bàn là của tôi.) → The book on the table is mine. (Cuốn sách trên bàn là của tôi.)
 • The boy who is singing is my brother. (Cậu bé đang hát là em trai tôi.) → The boy singing is my brother. (Cậu bé hát là em trai tôi.)

Hướng dẫn cách rút gọn mệnh đề quan hệ 

Khi rút gọn mệnh đề quan hệ, bạn cần thực hiện các bước sau:

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Bước 1: Tìm phần chứa mệnh đề quan hệ trong câu (thường bắt đầu bằng Who, Whom, Which…)
 • Bước 2: Lược đi các từ quan hệ, giảm từ mệnh đề xuống cụm từ theo quy tắc sau:
  • Nếu đại từ quan hệ đóng chức năng là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ thì lược bỏ đại từ quan hệ. Trong trường hợp giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì đảo giới từ ra cuối mệnh đề quan hệ
   • The book that I borrowed from the library is very interesting. → The book borrowed from the library is very interesting. (Đại từ quan hệ “that I” được lược bỏ và giới từ “from” được đưa ra cuối câu)
  • Nếu đại từ quan hệ đóng chức năng là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ thì theo dõi các cách bên dưới.

Xem thêm:

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Khi đại từ quan hệ đóng chức năng là chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ bạn thực hiện các cách sau để rút gọn mệnh đề quan hệ.

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ
Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn bằng cách dùng V-ing

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, sử dụng cụm hiện tại phân từ để thay cho mệnh đề đó.

 • Cách làm: Lược bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đổi động từ chính về dạng nguyên mẫu và thêm ing vào cuối.
 • Ví dụ: 
  • The man who is standing over there is my boss. → The man standing over there is my boss.
  • I read the book which was written by Stephen King –> I read the book written by Stephen King.

Lưu ý:

 • Nếu sau khi rút gọn xong mà động từ trở thành being thì lược bỏ being luôn.
  • The children who were being watched by their parents were playing in the park –> The children watched by their parents were playing in the park. (lược bỏ being)
 • Nếu sau khi rút gọn xong mà động từ trở thành having thì đổi having thành with và not having thì đổi thành without.
  • She had visited the museum which had been open for just a week –> She had visited the museum which was open for just a week.
  • I want to meet a person who has experience in this field –> I want to meet a person with experience in this field. (đổi “has” thành “with”)

Rút gọn bằng cách dùng V3

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, sử dụng quá khứ phân từ để thay cho mệnh đề đó.

Ví dụ:

 • The book that I read yesterday was very interesting. → The book I read yesterday was very interesting.
 • The movie that we watched last night lasted for three hours. →The movie we watched last night lasted for three hours.

Rút gọn bằng cách dùng To + Verb

Cách này chỉ được sử dụng khi danh từ bổ nghĩa trong câu có mạo từ “the” và đi với những từ bổ nghĩa như: các số thứ tự (first, second, last), các dạng so sánh nhất (youngest, best, biggest), và từ only.

Ví dụ:

 • She is the first person to arrive at the party. → She is the first person who arrived at the party. (Cô ấy là người đầu tiên đến bữa tiệc này)
 • He is the best player to ever join the team. → He is the best player who has ever joined the team. (Anh ấy là người chơi giỏi nhất trong đội)
 • This is the only way to solve the problem. → This is the only way that can solve the problem. (Đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề)

Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cụm danh từ

Đối với các mệnh đề quan hệ có dạng S + BE + DANH TỪ/ CỤM DANH TỪ/ CỤM GIỚI TỪ, chúng ta bỏ who, which và động từ to be để rút gọn.

Ví dụ:

 • The book, which was written by my favorite author, is now a bestseller. → The book, written by my favorite author, is now a bestseller.
 • The restaurant, which is located on Main Street, serves the best pizza in town. → The restaurant on Main Street serves the best pizza in town.

Rút gọn mệnh đề có chứa to be và tính từ/cụm tính từ

Đối với các mệnh đề quan hệ có chứa to be và tính từ/ cụm tính từ, ta loại bỏ đại từ quan hệ và tobe và giữ nguyên tính từ phía sau. 

Ví dụ: 

 • The person who is standing over there is my brother. → The person standing over there is red. The car which is parked in front of the house is red. → The car parked in front of the house is red.
 • The book which is on the table is mine. → The book on the table is mine.

Rút gọn mệnh đề quan hệ với bằng cách lược bỏ từ quan hệ

Khi rút gọn bằng cách này, chúng ta sẽ loại bỏ đại từ quan hệ (who, whom, which) và giữ nguyên động từ hoặc tính từ sau đó.

Ví dụ:

 • The book which you lent me is very interesting. → The book you lent me is very interesting.
 • The woman who is standing there is my sister. → The woman standing there is my sister.
 • The movie which we watched last night was great. → The movie we watched last night was great.

Cách nhận biết câu được rút gọn mệnh đề quan hệ

Có một số cách để nhận biết câu được rút gọn từ mệnh đề quan hệ:

 • Có từ quan hệ (who, whom, whose, which, that) đứng trước cụm từ được rút gọn.
 • Cụm từ rút gọn thường được đặt sau danh từ hoặc cụm danh từ.
 • Câu được rút gọn thường ngắn gọn và súc tích hơn so với câu gốc.
 • Xuất hiện các từ nối như and, or, but, so, yet để liên kết giữa mệnh đề quan hệ và câu chính.

Lưu ý về các cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Để tránh nhầm lẫn trong việc rút gọn các mệnh đề quan hệ, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Chỉ whom và which mới được đi kèm với giới từ. Khi đó, giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.
 • Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ, lược bỏ đại từ quan hệ và dùng that để thay cho whom và which trong dạng mệnh đề quan hệ xác định.
 • Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ, không được bỏ đại từ quan hệ và cũng không thể dùng nó để that thay cho whom và which.
 • Các đại từ quan hệ có đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định đều có thể lược bỏ.
 • Xác định động từ là chủ động hay bị động để chọn trường hợp rút gọn chính xác

Bài tập cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài tập cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ
Bài tập cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài tập 1: Viết lại câu dưới dạng rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Do you know the man who is walking towards us?

2. My boyfriend comes from a city that is located in the southeast of the country.

3. The children who attend that school are very well educated.

4. The fence which surrounds my house is made of perennial wood.

5. Be sure to follow the instructions that are given at the top of the page.

6. Our family lives in a house that was built in 1990.

7. The papers that are on the desk belong to Patricia.

8. The woman who is talking to the police officer is my biological aunt.

9. The number of students who have been counted is quite large.

10. Lan is the girl who was chosen to represent the committee at the congress.

Bài tập 2: Dùng cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ để viết lại câu

1. The man who is performing on stage is a clown.

2. The book which is on the table has no stamp.

3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the production of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandfather, who was old and sick, never left the house.

5. The student did not know how to do the homework which was assigned by the teacher yesterday.

6. The man who lives next door to my grandmother is a famous singer.

7. All students who do not submit the test will fail the upcoming exam.

Đáp án

Đáp án bài tập 1

1. Do you know the man walking towards us?

2. My boyfriend is from a city located in the southeast of the country.

3. The children who attend that school are very well educated.

4. The fence surrounding my house is made of perennial wood.

5. Make sure to follow the instructions at the top of the page.

6. Our family lives in a house built in 1990.

7. The papers on the desk belong to Patricia.

8. The woman talking to the police officer is my biological aunt.

9. The number of students is quite large.

10. Lan was chosen to represent the committee at the congress.

Đáp án bài tập 2

1. The man performing on stage is a clown.

2. The book on the table has no stamp.

3. Benzene discovered by Faraday became the starting point in the production of many dyes, perfumes and explosives.

4. My grandfather, being old and sick, never left the house.

5. The student did not know how to do the homework assigned by the teacher yesterday.

6. The man living next door to my grandmother is a famous singer.

7. All students who do not submit the test will fail the upcoming exam.

Như vậy, qua bài viết trên mà UNI Academy chia sẻ, bạn đã hiểu rõ hơn về mệnh đề quan hệ cũng như cách dùng cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Để hiểu rõ và nhớ lâu, bạn cần nắm chắc các kiến thức này cũng như làm nhiều bài tập hơn. Hy vọng những kiến thức và bài tập trên đây có thể giúp bạn sử dụng thành thạo cấu trúc này nhé!

Bình luận