100+ bài tập trọng âm trong có đáp án chi tiết

Bài tập trọng âm trong tiếng Anh là dạng bài xuất hiện trong hầu hết các bài kiểm tra tiếng Anh ở các bậc học cấp hai và cấp ba. Chăm chỉ rèn luyện dạng bài tập trọng âm tiếng Anh giúp bạn nâng cao điểm số trong các bài thi tiếng Anh, tăng sự chuẩn xác trong việc phát âm và giúp ngữ điệu trong giao tiếp tiếng Anh hay hơn.

Trong bài viết dưới đây, Unia sẽ tổng hợp 100+ bài tập trọng âm cơ bản cùng đáp án chi tiết giúp bạn luyện tập khả năng đánh dấu trọng âm.

Trọng âm tiếng Anh là gì?

Trong phần trọng âm tiếng Anh, những từ có hai âm tiết trở đi thì sẽ luôn có một âm tiết được phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về cả độ dài, độ lớn lẫn độ cao.

Trọng âm rơi vào âm tiết  được thoát ra từ miệng to hơn với tông giọng cao và kéo dài hơn các âm khác của cùng một từ.

Trọng âm tiếng Anh
Trọng âm tiếng Anh

Mở rộng, nâng cao cách đánh trọng âm đúng không chỉ giúp ta giao tiếp một cách tự nhiên và nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin.

NHẬP MÃ UNIA20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • ‘Record (n) danh từ mang nghĩa là bản ghi âm.
 • Re’cord  (v)động từ mang nghĩa là hành động ghi âm.

Các phương pháp đánh dấu trọng âm tiếng Anh

Các phương pháp đánh dấu trọng âm tiếng Anh
Các phương pháp đánh dấu trọng âm tiếng Anh

Phương pháp xác định trọng âm của từ có 2 âm tiết

Quy tắc thứ 1

Hầu hết những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm được xác định ở âm tiết thứ 2.

Perform /pəˈfɔːm/Include /ɪnˈkluːd/Destroy /dɪˈstrɔɪ/

Quy tắc thứ 2

Hầu hết những danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Perfect /ˈpɜːfɪkt/Language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/Pretty /ˈprɪt.i/

Quy tắc thứ 3

Đối với một số từ vừa mang nghĩa danh từ, vừa mang nghĩa động từ thì khi từ đó là danh từ, trọng âm được xác định ở âm tiết thứ 1, còn nếu từ đó là động từ thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ 2.

 Ví dụ:

Từ gốcDanh từĐộng từ
Record(v) /rɪˈkɔːrd/: Ghi âm(n) /ˈrek.ɚd/: Bản ghi âm
Present(v) /prɪˈzent/: Thuyết trình(n) /ˈprez.ənt/: Món quà
Produce(v) /prəˈduːs/: Sản xuất(n) /ˈprɑː.duːs/: Nông sản

Trường hợp ngoại lệ:

Visit /ˈvɪz.ɪt/, travel /ˈtræv.əl/, promise /ˈprɑː.mɪs/,etc  -> Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Reply /rɪˈplaɪ/,etc -> Trọng âm được nhấn ở âm tiết thứ 2.

Quy tắc thứ 4

Trọng âm thường không được ưu tiên nhấn vào âm /ɪ/ và không bao giờ rơi vào âm /ə/.

Ví dụ: Effect (n) /ɪˈfekt/,  police (n) /pəˈliːs/

Phương pháp xác định trọng âm của từ có 3 âm tiết

Quy tắc thứ 1

Đa số những từ tận cùng có đuôi: IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó.

Decision /dɪˈsɪʒ.ən/Exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/Electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/

Quy tắc thứ 2

Đa số những từ tận cùng có đuôi: ADE, EE, ESE, EER, OO, IQUE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này.

Japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/Refugee /ˌref.juˈdʒiː/Kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/

Quy tắc thứ 3

Đa số những từ tận cùng có đuôi: AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Ví dụ:

Mineral /ˈmɪn.ər.əl/Plentiful /ˈplen.tɪ.fəl/Capability /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/

Quy tắc thứ 4

Các tiền tố -UN, -IM, -IN, -IR, -DIS, -RE, -OVER, -UNDER không làm thay đổi trọng âm của từ nên khi nhấn trọng âm có các tiền tố này, ta sẽ nhấn trọng âm theo từ gốc.

Ví dụ:

Unable /ʌnˈeɪ.bəl/Unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/Immature /ɪməˈtjʊə(r)/

Quy tắc thứ 5

Những từ kết thúc ở đuôi –EVER thì trọng âm rơi vào chính âm đó.

Ví dụ:

However /ˌhaʊˈev.ər/Whoever /huːˈev.ər/Whatsoever /ˌwɒt.səʊˈev.ər/

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập đánh dấu trọng âm tiếng Anh

Bài tập 1: Chọn đáp án có trọng âm được nhấn khác với những từ còn lại

 1. A. Vietnamese       B. Equipment         C. Understand         D. Volunteer
 2. A. Employment      B. Diversity            C. Dishonest           D. Difference
 3. A. Acceptable         B. Acquaintance     C. Friendliness       D. Suspicious
 4. A. Education           B. Disciplines         C. Influences           D. Customers
 5. A. Requirements     B. Applicants          C. Admissions       D. Financial
 6. A. Dangerous         B. Endangered        C. Pollution           D. Extinction
 7. A. Achievement      B. Beautiful            C. Suitable             D. Natural
 8. A. Excitement         B. Impression         C. Government      D. Production
 9. A. Environmental   B. Organization      C. International      D. Communication
 10. A. Offer                 B. Deny                  C. Delay                 D. Apply
 11. A. Conduct             B. Constant             C. Return              D. Dismay
 12. A. Habitat               B. Selection            C. Attention           D. Collection
 13. A. Breakfast            B. Pressure             C. Garbage.           D. Secure
 14. A. Supportive         B. Volunteer           C. Disabled             D. Obedient
 15. A. Overcome          B. Attitude              C. Languages        D. Decorate
 16. A. Secondary          B. Kingdom            C. University           D. Forest
 17. A. Agriculture         B. Majority             C. Curriculum        D. Computers
 18. A. Society               B. Disadvantage     C. Informal           D. Opponent
 19. A. Perfect               B. Primary              C. Behave               D. Enter
 20. A. Reference B. September         C. Security              D. Domestic
 21. A. Favorite              B. Engineer             C. Pessimist           D. Operate
 22. A. Academic           B. Technology        C. Economic           D. Conversation
 23. A. Handicapped      B. Publicity           C. Appropriate         D. Advantage
 24. A. Photography      B. Possibility         C. Improvement       D. Experience
 25. A. Challenge           B. Carry                  C. Active                D. Because
 26. A. Aquatic               B. Attempting         C. Diseases         D. Interview
 27. A. Establish            B. Development      C. Specializing     D. Foundation
 28. A. Individuals        B. Significance       C. Prediction          D. Political
 29. A. Currency            B. Religion              C. Potential           D. Career
 30. A. Benefit               B. Establish            C. Awareness           D. Machines
 31. A. Vegetables         B. Policemen          C. Compulsory         D. Americans
 32. A. Position             B. Concentrate        C. Explained           D. Existence
 33. A. Scientists           B. Romantic            C. Secure                  D. Effect
 34. A. Impossibly        B. Surprisingly       C. Unfortunately        D. Mentally
 35. A. Receive               B. Product              C. Retain                 D. Advise
 36. A. Entertainment    B. Gorilla                C. Interaction           D. Understand
 37. A. Management      B. Successful          C. Example           D. Important
 38. A. Convenient         B. Comfortable       C. Incapable           D. Essential
 39. A. Cinema               B. Linguistics          C. Dependence       D. Excitement
 40. A. Tournament        B. Competition       C. Imagine             D. Facial
 41. A. Victory               B. Finalist               C. Continent             D. Detective
 42. A. Preference          B. Prefer                 C. Solar                  D. Preferably
 43. A. Industry             B. Restaurant           C. Industrial           D. Forestry
 44. A. Exhausted          B. Energy               C. Colorful             D. Plentiful
 45. A. Courteous           B. Actively              C. Available           D. Popular
 46. A. Identify              B. Existence           C. Scientist             D. Appearance
 47. A. Mutual               B. Impolite             C. Politics              D. Forestry
 48. A. Obliged              B. Sacrifice             C. Determine        D. Enjoyable
 49. A. Accidents           B. Resources           C. Restaurant        D. Offspring
 50. A. Alternative         B. Electricity          C. Potential           D. Renewable
 51. A. Politics              B. College               C. Calendar             D. Politician
 52. A. Foreign               B. Reduce                C. Constant          D. Shortage
 53. A. Include              B. Stagnant             C. Reform               D. Invest
 54. A. Enterprise          B. Fertilize              C. Memorize           D. Surprise
 55. A. Species               B. Special               C. Specific              D. Specimen
 56. A. Resources           B. Prevention         C. Continue           D. Irrigate
 57. A. Abolish              B. Circulate             C. Envious             D. Regularly
 58. A. Athletic              B. Conference         C. Political             D. Geometry
 59. A. Epidemics          B. Initiative            C. Humanity           D. Emergency
 60. A. Humanitarian     B. Durability           C. Individual           D. Economical
 61. A. Official               B. Athletics             C. Intensive           D. Synchronized
 62. A. Biology              B. Philosophy        C. Biological           D. Photography
 63. A. Improve             B. Believe               C. Descend             D. Recent
 64. A. Primary             B. Identify              C. Chemical            D. Benefit
 65. A. Economy           B. Economical        C. Psychology           D. Geography
 66. A. Participate         B. Enthusiast          C. Enthusiastic           D. Psychology
 67. A. Pollution           B. Contaminant      C. Atmosphere           D. Researcher
 68. A. Unemployment B. Energetic            C. Controversial        D. Facilities
 69. A. Temporary          B. Opponent         C. Delegate              D. Dedicated
 70. A. Referee              B. Volunteer           C. Refugee              D. Committee
 71. A. Adventure         B. Mechanic           C. Appointed           D. Service
 72. A. President           B. Different             C. Enormous           D. Document
 73. A. Tolerate              B. Principal            C. Gymnasium           D. Excellent
 74. A. Compulsory       B. Supportive         C. Contractual           D. Kindergarten
 75. A. Abandonment     B. Corporative        C. Dependable        D. Commercial
 76. A. Artificial             B. Pioneer              C. Destination           D. Essential
 77. A. Dramatic            B. Resemble            C. Inconsistent        D. Amazing
 78. A. Departure           B. Capitalism          C. Monetary           D. Contrary
 79. A. Mysteriously     B. Originally           C. Nancessarily         D. Elaborately
 80. A. Continuous        B. Malicious           C. Scandalous           D. Delicious
 81. A. Attractive           B. Chocolate           C. Decorate             D. Balcony
 82. A. Departure           B. Temperature       C. Centigrade        D. Agriculture
 83. A. Qualify               B. Beautify             C. Notify                D. Solidify
 84. A. Vacancy            B. Passionate          C. Malicious           D. Furniture
 85. A. Disappear           B. Memorial           C. Diplomatic          D. Presidential
 86. A. Interview           B. Processor           C. Essential           D. Compliment
 87. A. Salary                 B. Discrepancy       C. Presidency           D. Ecstasy
 88. A. Consultant          B. Descendant         C. Redundant        D. Relevant
 89. A. Deficiency          B. Reference            C. Conference       D. Delicacy
 90. A. Ignorant             B. Horizon              C. Amazing           D. Adjacent
 91. A. Activate              B. Terrify                C. Discover           D. Normally
 92. A. Pollen                B. Police                C. Polite                 D. Pollute
 93. A. Forget                B. Comet                C. Regret              D. Direct
 94. A. Longevity           B. Photograph        C. Consider           D. Uncertainty
 95. A. Definite              B. Audience            C. Entrance             D. Suppress
 96. A. Eventually         B. Capacity             C. Altogether           D. Particular
 97. A. Temptation         B. Property             C. Government      D. Beautiful
 98. A. Picturesque        B. Extradite            C. Interest              D. Incident
 99. A. Speculation        B. Evolution           C. Explosive           D. Instrumental
 100. A. Sensitive            B. Constant             C. Atmosphere       D. Magnetic

Bài tập 2: Chọn cách đánh trọng âm chính xác nhất

1. Trọng âm của “suspicious”:

 • A. ‘suspicious
 • B. suspi’cious
 • C. su’spicious
 • D. sus’picious

2. Trọng âm của “equipment”:

 • A. e’quipment
 • B. equip’ment
 • C. ‘equipment
 • D. equi’pment

3. Trọng âm của “understand”:

 • A. ‘understand
 • B. un’derstand
 • C. und’erstand
 • D. under’stand

4. Trọng âm của “eighteen”:

 • A. eigh’teen
 • B. ‘eighteen
 • C. eighteen
 • D. eight’een

5. Trọng âm của “representative”:

 • A. representative
 • B. ‘representative
 • C. repre’sentative
 • D. represen’tative

6. Trọng âm của “documentary”:

 • A. docu’mentary
 • B. do’cumentary
 • C. ‘documentary
 • D. documentary

7. Trọng âm của “unexpected”:

 • A. ‘unexpected
 • B. unex’pected
 • C. unexpected
 • D. unexpec’ted

8. Trọng âm của “promise”:

 • A. pr’omise
 • B. pro’mise
 • C. ‘promise
 • D. promise

9. Trọng âm của “permission”:

 • A. per’mission
 • B. ‘permission
 • C. permission
 • D. per’mission

10. Trọng âm của “impossible”:

 • A. impossible
 • B. ‘impossible
 • C. im’possible
 • D. impos’sible

Bài tập 3: Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại

1.A. roughB. sumC. utterD. union
2.A. noonB. toolC. bloodD. spoon
3.A. chemistB. chickenC. churchD. century
4.A. thoughtB. toughC. taughtD. bought
5.A. pleasureB. heatC. meatD. feed
6.A. chalkB. champagneC. machineD. ship
7.A. knitB. hideC. tideD. fly
8.A. putB. couldC. pushD. moon
9.A. howB. townC. powerD. slow
10.A. talkedB. nakedC. askedD. liked

Đáp án

Bài tập 1

1. B11. B21. B31. A41. D51. D61. D71. D81. A91. C
2. D12. A22. B32. B42. B52. B62. C72. C82. A92. A
3. C13. D23. A33. A43. C53. B63. D73. C83. D93. B
4. A14. B24. B34. D44. A54. D64. B74. D84. C94. B
5. B15. A25. D35. B45. C55. C65. B75. B85. B95. D
6. A16. C26. D36. B46. C56. D66. C76. D86. C96. C
7. A17. A27. C37. A47. B57. A67. C77. C87. B97. A
8. C18. B28. A38. B48. B58. B68. D78. A88. D98. A
9. C19. C29. A39. A49. B59. A69. B79. C89. A99. C
10. A20. A30. A40. B50. B60. A70. D80. C90. A100. D

Bài tập 2

 1. Chọn C (có đuôi –cious)
 2. Chọn A (từ có 3 âm tiết)
 3. Chọn D (understand là một động từ nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)
 4. Chọn A (eighteen có âm tiết cuối là –teen nên trọng âm nhấn ngay vào âm tiết đó)
 5. Chọn C (representative có âm tiết cuối là –tive nên trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên)
 6. Chọn A (documentary là một tính từ nhưng có âm tiết cuối là –tary nên trọng âm nhấn vào âm trước đó)
 7. Chọn B (không phụ thuộc vào tiền tố nên đánh trọng âm theo cách thông thường)
 8. Chọn C (promise là một danh từ nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên)
 9. Chọn A (permission có âm tiết cuối là –sion nên trọng âm rơi vào âm tiết trước đó)
 10. Chọn C (không phụ thuộc vào tiền tố trước đó)

Bài tập 3

 1. D
 2. C
 3. A
 4. B
 5. A
 6. A
 7. A
 8. A
 9. A
 10. B

Bài viết không chỉ tổng hợp đầy đủ kiến thức lý thuyết về trọng âm tiếng Anh mà còn có bài tập và đáp án đi kèm cuối bài để các bạn thực hành.

Hy vọng những thông tin mà Unia.vn đã chia sẻ ở trên đã giúp các bạn hiểu được và nắm vững phần kiến thức về phần bài tập trọng âm trong tiếng Anh.

Bình luận