Bài tập trọng âm tiếng anh có đáp án kèm theo

Bài tập trọng âm Tiếng Anh là dạng bài xuất hiện trong hầu hết các bài kiểm tra Tiếng Anh ở các bậc học cấp hai và cấp ba. Chăm chỉ rèn luyện dạng bài tập Trọng âm Tiếng Anh giúp bạn nâng cao điểm số trong các bài thi Tiếng Anh, tăng sự chuẩn xác trong việc phát âm và giúp ngữ điệu trong giao tiếp Tiếng Anh hay hơn.

Trọng âm tiếng anh

Trong bài viết dưới đây, Unia sẽ tổng hợp 100+ bài tập trọng âm cơ bản cùng đáp án chi tiết giúp bạn luyện tập khả năng đánh dấu trọng âm.

Tổng quan phương pháp đánh dấu trọng âm tiếng anh

Trọng âm Tiếng Anh là gì?

Trong phần trọng âm tiếng Anh, những từ có hai âm tiết trở đi thì sẽ luôn có một âm tiết được phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về cả độ dài, độ lớn lẫn độ cao. Trọng âm rơi vào âm tiết  được thoát ra từ miệng to hơn với tông giọng cao và kéo dài hơn các âm khác của cùng một từ.

Mở rộng, nâng cao cách đánh trọng âm đúng không chỉ giúp ta giao tiếp một cách tự nhiên và nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin

Ví dụ: ‘record (n)  là danh từ mang nghĩa là bản ghi âm

NHẬP MÃ UNIA5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

            re’cord  (v) là động từ mang nghĩa là hành động ghi âm.

Phương pháp xác định trọng âm của từ có 2 âm tiết

Quy tắc thứ 1:

Hầu hết những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm được xác định ở âm tiết thứ 2.

perform  /pəˈfɔːm/include  /ɪnˈkluːd/destroy /dɪˈstrɔɪ/

Ví dụ:

Quy tắc thứ 2:

Hầu hết những danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

perfect  /ˈpɜːfɪkt/language/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/pretty /ˈprɪt.i/

Ví dụ:  

Quy tắc thứ 3:

Đối với một số từ vừa mang nghĩa danh từ, vừa mang nghĩa động từ thì khi từ đó là danh từ, trọng âm được xác định ở âm tiết thứ 1, còn nếu từ đó là động từ thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ 2.

 Ví dụ:

Từ gốcDanh từĐộng từ
Record(v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm(n): /ˈrek.ɚd/bản ghi âm
Present(v) /prɪˈzent/:thuyết trình(n) /ˈprez.ənt/: món quà
Produce(v) /prəˈduːs/ sản xuất(n) /ˈprɑː.duːs/: nông sản

Ngoại lệ:

visit /ˈvɪz.ɪt/, travel /ˈtræv.əl/, promise /ˈprɑː.mɪs/,etc  -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

reply /rɪˈplaɪ/,etc -> trọng âm được nhấn ở âm tiết thứ 2

Quy tắc thứ 4:

Trọng âm thường không được ưu tiên nhấn vào âm /ɪ/ và không bao giờ rơi vào âm /ə/.

Ví dụ: effect (n) /ɪˈfekt/,  police (n) /pəˈliːs/

Phương pháp xác định trọng âm của từ có 3 âm tiết

Quy tắc thứ 1:

Đa số những từ tận cùng có đuôi: IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó.

decision  /dɪˈsɪʒ.ən/exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/

Ví dụ:

Quy tắc thứ 2:

Đa số những từ tận cùng có đuôi: ADE, EE, ESE, EER, OO, IQUE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này.

Japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/refugee /ˌref.juˈdʒiː/kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/

Ví dụ:

Quy tắc thứ 3:

Đa số những từ tận cùng có đuôi: AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Ví dụ:

mineral /ˈmɪn.ər.əl/plentiful /ˈplen.tɪ.fəl/capability /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/

Quy tắc thứ 4:

Các tiền tố -UN, -IM, -IN, -IR, -DIS, -RE, -OVER, -UNDER không làm thay đổi trọng âm của từ nên khi nhấn trọng âm có các tiền tố này, ta sẽ nhấn trọng âm theo từ gốc.

Ví dụ:

unable /ʌnˈeɪ.bəl/unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/immature /ɪməˈtjʊə(r)/

Quy tắc thứ 5:

Những từ kết thúc ở đuôi –EVER thì trọng âm rơi vào chính âm đó.

Ví dụ:

however /ˌhaʊˈev.ər/whoever /huːˈev.ər/whatsoever /ˌwɒt.səʊˈev.ər/
Bài tập trọng âm tiếng Anh
Bài tập trọng âm tiếng Anh

Bài tập đánh dấu trọng âm tiếng anh

Choose the word which has a different stress pattern from the others

(Chọn đáp án có trọng âm được nhấn khác với những từ còn lại)

1.       A. Vietnamese       B. equipment         C. understand           D. volunteer

2.       A. employment      B. diversity            C. dishonest           D. difference

3.       A. acceptable         B. acquaintance      C. friendliness           D. suspicious

4.       A. education           B. disciplines         C. influences           D. customers

5.       A. requirements     B. applicants          C. admissions           D. financial

6.       A. dangerous         B. endangered        C. pollution           D. extinction

7.       A. achievement      B. beautiful            C. suitable             D. natural

8.       A. excitement         B. impression         C. government           D. production

9.       A. environmental   B. organization      C. international           D. communication

10.     A. offer                 B. deny                  C. delay                 D. apply

11.     A. conduct             B. constant             C. return                D. dismay

12.     A. habitat               B. selection            C. attention           D. collection

13.     A. breakfast            B. pressure             C. garbage.           D. secure

14.     A. supportive         B. volunteer           C. disabled             D. obedient

15.     A. overcome          B. attitude              C. languages           D. decorate

16.     A. secondary          B. kingdom            C. university           D. forest

17.     A. agriculture         B. majority             C. curriculum           D. computers

18.     A. society               B. disadvantage     C. informal           D. opponent

19.     A. perfect               B. primary              C. behave               D. enter

20.     A. reference B. September         C. security              D. domestic

21.     A. favorite              B. engineer             C. pessimist                      D. operate

22.     A. academic           B. technology        C. economic           D. conversation

23.     A. handicapped      B. publicity           C. appropriate           D. advantage

24.     A. photography      B. possibility         C. improvement           D. experience

25.     A. challenge           B. carry                  C. active                D. because

26.     A. aquatic               B. attempting         C. diseases             D. interview

27.     A. establish            B. development      C. specializing           D. foundation

28.     A. individuals        B. significance       C. prediction          D. political

29.     A. currency            B. religion              C. potential           D. career

30.     A. benefit               B. establish            C. awareness           D. machines

31.     A. vegetables         B. policemen          C. compulsory           D. Americans

32.     A. position             B. concentrate        C. explained           D. existence

33.     A. scientists           B. romantic            C. secure                      D. effect

34.     A. impossibly        B. surprisingly       C. unfortunately           D. mentally

35.     A. receive               B. product              C. retain                 D. advise

36.     A. entertainment    B. gorilla                C. interaction           D. understand

37.     A. management      B. successful          C. example           D. important

38.     A. convenient         B. comfortable       C. incapable           D. essential

39.     A. cinema               B. linguistics          C. dependence           D. excitement

40.     A. tournament        B. competition       C. imagine             D. facial

41.     A. victory               B. finalist               C. continent                      D. detective

42.     A. preference          B. prefer                 C. solar                  D. preferably

43.     A. industry             B. restaurant           C. industrial           D. forestry

44.     A. exhausted          B. energy               C. colorful             D. plentiful

45.     A. courteous           B. actively              C. available           D. popular

46.     A. identify              B. existence           C. scientist             D. appearance

47.     A. mutual               B. impolite             C. politics              D. forestry

48.     A. obliged              B. sacrifice             C. determine           D. enjoyable

49.     A. accidents           B. resources           C. restaurant           D. offspring

50.     A. alternative         B. electricity          C. potential           D. renewable

51.     A. politics              B. college               C. calendar             D. politician

52.     A. foreign               B. reduce                C. constant             D. shortage

53.     A. include              B. stagnant             C. reform               D. invest

54.     A. enterprise          B. fertilize              C. memorize           D. surprise

55.     A. species               B. special               C. specific              D. specimen

56.     A. resources           B. prevention         C. continue           D. irrigate

57.     A. abolish              B. circulate             C. envious             D. regularly

58.     A. athletic              B. conference         C. political             D. geometry

59.     A. epidemics          B. initiative            C. humanity           D. emergency

60.     A. humanitarian     B. durability           C. individual           D. economical

61.     A. official               B. athletics             C. intensive           D. synchronized

62.     A. biology              B. philosophy        C. biological           D. photography

63.     A. improve             B. believe               C. descend             D. recent

64.     A. primary             B. identify              C. chemical            D. benefit

65.     A. economy           B. economical        C. psychology           D. geography

66.     A. participate         B. enthusiast          C. enthusiastic           D. psychology

67.     A. pollution           B. contaminant      C. atmosphere           D. researcher

68.     A. unemployment B. energetic            C. controversial           D. facilities

69.     A. temporary          B. opponent                      C. delegate                      D. dedicated

70.     A. referee              B. volunteer           C. refugee              D. committee

71.     A. adventure         B. mechanic           C. appointed           D. service

72.     A. president           B. different             C. enormous           D. document

73.     A. tolerate              B. principal            C. gymnasium           D. excellent

74.     A. compulsory       B. supportive         C. contractual           D. kindergarten

75.     A. abandonment     B. corporative        C. dependable           D. commercial

76.     A. artificial             B. pioneer              C. destination           D. essential

77.     A. dramatic            B. resemble            C. inconsistent           D. amazing

78.     A. departure           B. capitalism          C. monetary           D. contrary

79.     A. mysteriously     B. originally           C. necessarily           D. elaborately

80.     A. continuous        B. malicious           C. scandalous           D. delicious

81.     A. attractive           B. chocolate           C. decorate             D. balcony

82.     A. departure           B. temperature       C. centigrade           D. agriculture

83.     A. qualify               B. beautify             C. notify                D. solidify

84.     A. vacancy            B. passionate          C. malicious           D. furniture

85.     A. disappear           B. memorial           C. diplomatic          D. presidential

86.     A. interview           B. processor           C. essential           D. compliment

87.     A. salary                 B. discrepancy       C. presidency           D. ecstasy

88.     A. consultant          B. descendant         C. redundant           D. relevant

89.     A. deficiency          B. reference            C. conference           D. delicacy

90.     A. ignorant             B. horizon              C. amazing           D. adjacent

91.     A. activate              B. terrify                C. discover           D. normally

92.     A. pollen                B. police                C. polite                 D. pollute

93.     A. forget                B. comet                C. regret                 D. direct

94.     A. longevity           B. photograph        C. consider           D. uncertainty

95.     A. definite              B. audience            C. entrance             D. suppress

96.     A. eventually         B. capacity             C. altogether           D. particular

97.     A. temptation         B. property             C. government           D. beautiful

98.     A. picturesque        B. extradite            C. interest              D. incident

99.     A. speculation        B. evolution           C. explosive           D. instrumental

100.   A. sensitive            B. constant             C. atmosphere           D. magnetic

Đáp án bài tập trọng âm tiếng anh

1. B11. B21. B31. A41. D51. D61. D71. D81. A91. C
2. D12. A22. B32. B42. B52. B62. C72. C82. A92. A
3. C13. D23. A33. A43. C53. B63. D73. C83. D93. B
4. A14. B24. B34. D44. A54. D64. B74. D84. C94. B
5. B15. A25. D35. B45. C55. C65. B75. B85. B95. D
6. A16. C26. D36. B46. C56. D66. C76. D86. C96. C
7. A17. A27. C37. A47. B57. A67. C77. C87. B97. A
8. C18. B28. A38. B48. B58. B68. D78. A88. D98. A
9. C19. C29. A39. A49. B59. A69. B79. C89. A99. C
10. A20. A30. A40. B50. B60. A70. D80. C90. A100. D

Bài viết không chỉ tổng hợp đầy đủ kiến thức lí thuyết về trọng âm tiếng Anh mà còn có bài tập và đáp án đi kèm cuối bài để các bạn thực hành. Hy vọng những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu được và nắm vững phần kiến thức về phần trọng âm trong tiếng Anh.

Trung tâm đào tạo tiếng anh doanh nghiệp

  • CS.PN: 68~70 Hoa Cúc, P7, Quận Phú Nhuận.
  • CS.GV: 664 Lê Quang Định, P1, Quận Gò Vấp.
  • CS.Q10: 769 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10.
  • CS.TP: 53 Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú.

Leave a Comment