Đoạn hội thoại phỏng vấn nhân viên kinh doanh

Đối với HR (nhà tuyển dụng) thì việc tuyển dụng, phải sắp xếp câu hỏi và xét duyệt hồ sơ là việc rất đau đầu. Đặc biệt, với mỗi doanh nghiệp thì việc tuyển dụng cũng vô cùng gắt gao. Chính vì thế, để giúp các bạn giải tỏa bớt căng thẳng, bài viết này UNI Academy sẽ cung cấp một đoạn hội thoại mẫu về phỏng vấn nhân viên kinh doanh nhé!

Đoạn hội thoại phỏng vấn nhân viên kinh doanh
Đoạn hội thoại phỏng vấn nhân viên kinh doanh

Paul: Come in. Hello, I’m Paul, the Manager of Tip Top Trading. And you must be….? – Mời vào. Xin chào, tôi là Paul, quản lý của Tip Top Trading. Và cô là…?

Anna: It’s Anna. – Là Anna.

Paul: Yes, very good. Thanks for coming. Now somewhere in this pile, I’ve got your CV… – Vâng, rất tốt. Cảm ơn cô vì đã đến. Bây giờ ở đâu đó trong đống này, tôi có CV của cô rồi.

Anna: Err, is that it there? – Nó ở đó?

NHẬP MÃ UNIA5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Paul: Oh yes, thanks Hannah. Your qualifications look impressive but what sales experience can you bring to our company? – Ồ vâng, cảm ơn Hannah. Bằng cấp của cô thật ấn tượng nhưng cô có kinh nghiệm bán hàng nào mang đến cho công ty chúng tôi không?

Anna: I worked in a shop once. – Tôi đã làm việc ở một cửa hàng một lần.

Anna: Oh right…mmm….well a good example that comes to mind is when I was involved with a campaign to promote and sell a new range of clothes – I loved doing it and it was… – À vâng… mmm… một ví dụ hay xuất hiện trong đầu tôi là khi tôi tham gia một chiến dịch quảng cáo và bán một loạt quần áo mới. Tôi thích công việc này và nó…

Denise: Oh sorry, excuse me, here’s your tea Paul. – Ồ xin lỗi, trà của anh đây, Paul.

Paul: Thanks Denise. Now Anna, it looks like you’ve achieved a lot during your time at university. Could you give me an example of good team working during your time there? – Cảm ơn Denise. Bây giờ Anna, có vẻ như cô đã đạt được thành tích rất nhiều trong thời gian học đại học. Cô có thể cho tôi một ví dụ về làm việc nhóm trong suốt thời gian đó không?

Denise: Sorry! I forgot the sugar. – Xin lỗi! Tôi quên đường.

Paul: Thank you Denise. – Cảm ơn Denise.

Anna: Hmm, so you want an example? I was the treasurer of the debating society at university. That was OK, I suppose. – Hmm, vậy anh muốn một ví dụ? Tôi là thủ quỹ của hội tranh luận ở trường đại học. Việc đó ổn, tôi cho là vậy.

Anna: I mean… I’m particularly proud of how I organised the finances for the debating society. We had a very small budget and I had to make decisions on what to buy. – Ý của tôi là… tôi đặc biệt tự hào về cách tổ chức tài chính cho hội tranh luận. Chúng tôi có một khoản ngân sách rất nhỏ và tôi phải quyết định những khoản phải mua sắm.

Paul: Very impressive – so you’re a good planner Anna! We like organised people here… ooops, silly me. I seemed to have spilt tea over your CV. – Rất ấn tượng – vậy cô là một người lập kế hoạch giỏi đấy, Anna! Chúng tôi thích những người có óc tổ chức ở đây… ooops, tôi đoảng quá. Hình như tôi đã làm đổ trà lên CV của cô rồi.

Anna: Oh, do you need some help? – Anh có cần giúp gì không?

Paul: Oh no…I’m sure it’ll dry out… carry on please… – Ồ không… Tôi đảm bảo nó sẽ khô ngay thôi… hãy tiếp tục nào…

Anna: Also… timekeeping is important to me… – Quản lý thời gian rất quan trọng với tôi

Anna: I always try to complete my work on time. At university I never handed my assignments in late. – Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn. Ở trường đại học, tôi chưa bao giờ nộp bài tập muộn.

Paul: That’s good to hear. We like punctuality here… – Thật tốt khi nghe điều đó. Ở đây, chúng tôi thích đúng hẹn.

Denise: Excuse me Paul. Sorry it’s a bit late – but I thought you might like a biscuit with your tea. – Xin lỗi Paul. Xin lỗi vì hơi trễ – nhưng tôi nghĩ anh có lẽ thích dùng bánh với trà.

Paul: Hmm thanks….oh lovely, custard creams… mmm. Now Hannah, finally I wanted to ask you what exactly made you apply for this job at this company? – Hmm, cảm ơn anh… ồ đáng yêu quá, bánh kem trứng… mmm. Bây giờ Hannah, cuối cùng tôi muốn hỏi cô chính xác thì điều gì đã khiến cô ứng tuyển vào công việc này tại công ty này?

Đoạn hội thoại phỏng vấn nhân viên kinh doanh

Anna: I am… Well, I really, really want this job and I am willing to work very hard if I get it. – Tôi … Vâng, tôi thực sự, thực sự muốn công việc này và tôi sẵn sàng làm việc rất chăm chỉ nếu tôi được nhận

Paul: So you’re very motivated, then? – Vì vậy, cô rất năng động?

Anna: Motivated! Yes, that’s it. I am really motivated. – Năng động! Vâng, đúng vậy. Tôi thực sự năng động.

Paul: Good! Why? – Tốt! Tại sao?

Anna: Firstly! – Đầu tiên!

Paul: Firstly…? – Đầu tiên…?

Anna: Firstly, this job is an ideal match for my skills and experience: I’ve spent several years working in sales and I get on with people easily. Well, I mean, apart from the ones I don’t like, of course. Secondly, I know Tip Top Trading is one of the fastest-growing companies in London, and I want to be part of that. – Thứ nhất, công việc này là một sự kết hợp lý tưởng cho các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi: Tôi đã dành nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bán hàng và tôi tạo dựng mối quan hệ với mọi người một cách dễ dàng. Ý tôi là, tất nhiên ngoài những người tôi không thích. Thứ hai, tôi biết Tip Top Trading là một trong những công ty phát triển nhanh nhất ở London và tôi muốn trở thành một phần trong đó.

Paul: That’s absolutely right. Tip Top Trading is the fastest-growing company in the plastic fruit sector. But enough about the company; this is all about you, Annabel. – Điều đó hoàn toàn đúng. Tip Top Trading là công ty phát triển nhanh nhất trong ngành trái cây nhựa. Nhưng để đầy đủ về công ty thôi; đây là tất cả về bạn hả, Annabel.

Anna: Anna. – Anna

Paul: Sorry, Anna. Where were we? – Xin lỗi, Anna. Chúng ta đến đâu rồi?

Anna: Well, I said that firstly, this job is an ideal match for my skills and experience, secondly, the company is growing fast… and… and… above all… the reason I want this job is… – Vâng, tôi đã nói trước hết, công việc này là một sự kết hợp lý tưởng cho kỹ năng và kinh nghiệm của tôi, thứ hai, công ty đang phát triển nhanh chóng … và … và … trên tất cả … lý do tôi muốn công việc này là …

Paul: Yes? (knock on the door) Denise! Is everything alright? – Vâng? (tiếng gõ cửa) Denise! Mọi việc ổn chứ?

Denise: No Paul, it’s not. Everything is not OK! – Không Paul, không phải. Mọi thứ đều không ổn!

Paul: You look pale. Here, sit down. – Anh trông nhợt nhạt quá. Lại đây, ngồi xuống nào..

Denise: Well, it’s terrible… I don’t know what to do!  – Ồ, thật khủng khiếp … Tôi không biết phải làm gì!

Paul: So what’s the matter, Denise? – Vì vậy, vấn đề là gì thế, Denise?

Denise: You know the PowerPoint presentation? – Anh biết bản thuyết trình Powerpoint chứ?

Paul: The one we’ve been preparing for the last two months? – Cái mà chúng ta đã chuẩn bị trong hai tháng qua đúng không?

Denise: Yes. – Vâng.

Paul: The one that’s very, very important and that we need this afternoon? – Cái đó rất, rất quan trọng và chúng ta cần chiều nay đúng không?

Denise: That one. – Cái đó đấy.

Paul: Aha. – Aha

Denise: We’ve lost everything! – Chúng ta đã mất mọi thứ!

Paul: No! – Không!

Denise: I had it on a USB stick, to transfer it, but the stick has vanished! – Tôi đã cho nó vào một cái USB, để chuyển nó vào, nhưng cái USB đã biến mất!

Paul: But don’t you have it saved on your computer? – Nhưng anh không lưu nó trên máy tính của anh à?

Denise: No, it was taking up a lot of space, so I deleted it. – Không, nó chiếm rất nhiều bộ nhớ, vì vậy tôi đã xóa nó.

Paul: So you have lost the only copy we have. – Vì vậy, anh đã làm mất bản sao duy nhất chúng ta có.

Denise: Yes. – Vâng.

Anna: Can I make a suggestion? – Tôi có thể nêu một gợi ý được không?

Paul: Yes, please do! – Được!

Anna: Why don’t you try looking in your recycle bin? It might still be there. – Tại sao anh không thử tìm trong thùng rác? Nó vẫn có thể ở đó.

Denise: I did. It isn’t. – Tôi đã làm rồi. Nó không phải có.

Anna: Have you tried asking your colleagues if they’ve seen the memory stick? – Anh đã thử hỏi các đồng nghiệp của bạn liệu họ đã nhìn thấy cái USB lưu lại không?

Denise: I did. They haven’t. – Tôi đã hỏi. Họ không biết.

Anna: How about looking through your rubbish bin to see if you threw it away by mistake? – Còn về kiểm tra thùng rác của anh liệu anh có ném nó đi do nhầm lẫn không?

Denise: (getting shirty) I don’t do silly things like that! – (Nổi giận) Tôi không làm những điều ngớ ngẩn như thế!

Paul: All very sensible suggestions, Anna, thank you. – Tất cả những gợi ý rất hợp lý, Anna, cảm ơn cô.

Anna: Maybe I could do a big office search for you…? I’m good at finding things. – Có lẽ tôi có thể tìm kiếm văn phòng cho anh …? Tôi giỏi tìm mọi thứ.

Denise: There are confidential documents in this office – non-staff are not allowed to see them. – Có những tài liệu mật trong văn phòng này – không phải nhân viên thì không được phép xem chúng.

Paul: Now, now Denise. Why don’t you drink up that nice tea? – Bây giờ, bây giờ Denise. Tại sao bạn không uống cạn chén trà ngon này?

Anna: I have an idea! Did you ever email the presentation to anyone? – Tôi có ý này! Anh đã gửi bản thuyết trình qua email cho bất kỳ ai chưa?

Paul: Golly gosh, you did, Denise! You emailed it to me to proof-read. It’ll be in my inbox somewhere. Good thinking Anna! – Ô, anh đã làm, Denise! Anh đã gửi email cho tôi để đọc duyệt. Nó sẽ ở đâu đó trong hộp thư đến của tôi. Giỏi lắm, Anna!

Denise: I was just about to suggest that myself. – Tôi chỉ đề nghị ý kiến của bản thân mình thôi.

Paul: Problem solved. Thank you Anna! – Đã giải quyết vấn đề. Cảm ơn cô Anna!

Anna: Pleasure. – Rất hân hạnh.

Paul: Right, now please leave us Denise. Anna and I will continue our interview. Would you like a biscuit Anna? – Phải, giờ hãy để chúng tôi tiếp tục, Denise. Anna và tôi sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn. Cô có muốn một chiếc bánh quy không, Anna?

Anna: Thank you. Oh, what’s that? – Cảm ơn anh. Ô .. cái đó là gì thế?

Paul: Oh golly gosh, the USB stick! It was mixed in with the plate of biscuits that Denise brought in. – Ôi trời, thanh USB! Nó bị để lẫn với đĩa bánh quy mà Denise mang vào.

Anna: It’s wet. – Nó ướt rồi.

Paul: Yes, I think maybe I stirred my tea with it at one point. Oh well. Now, where were we…? My goodness, it’s 11 o’clock! I have a meeting right now! I’m afraid I’m going to have to go. But I’ve made my mind up about you anyway. I suppose you’d like to know if you’ve got the job? – Vâng, tôi nghĩ có lẽ tôi đã khuấy trà của mình bằng nó. Oh well. Bây giờ, chúng ta ở đâu rồi …? Trời ơi, đã 11 giờ rồi! Tôi có một cuộc họp ngay bây giờ! Tôi e rằng tôi phải đi rồi. Nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ về cô. Tôi cho rằng cô muốn biết nếu cô có được nhận cho công việc?

Anna: Yes please! – Vâng!

Paul: Anna, we need someone who can think on her feet and who is a first-rate person. Someone who sees solutions, not problems… someone like you! So if you want the job, it’s yours! – Anna, chúng ta cần một người có thể tự suy nghĩ và ai là một người xuất sắc nhất. Ai đó nhìn thấy giải pháp, không phải vấn đề … ai đó giống cô! Vì vậy, nếu bạn muốn công việc, đó là của cô!

Anna: I would definitely like the job! Thank you! – Tôi chắc chắn sẽ thích công việc này! Cảm ơn anh!

Xem thêm: 5 câu hỏi cần tránh trong buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Chúng tôi hi vọng với đoạn hội thoại mẫu về việc phỏng vấn nhân viên kinh doanh sẽ có ích với những HR (nhà tuyển dụng). Hãy không ngừng trau dồi và rèn luyện Tiếng Anh hàng ngày để có thể cập nhật được những kiến thức mới.

UNI Academy

Trung tâm đào tạo tiếng anh doanh nghiệp

  • CS.PN: 68~70 Hoa Cúc, P7, Quận Phú Nhuận.
  • CS.GV: 664 Lê Quang Định, P1, Quận Gò Vấp.
  • CS.Q10: 769 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10.
  • CS.TP: 53 Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú.

Leave a Comment